Zarządzanie ludźmi w organizacjach publicznych i non-profit

Od redaktora naukowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer Problemów Zarządzania, tym razem poświęcony przede wszystkim zarządzaniu ludźmi w organizacjach spoza sektora prywatnego. Refleksja naukowa i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi koncentruje się zwykle na organizacjach komercyjnych. Wiele rozwiązań wypracowanych na gruncie teorii i praktyki znajduje zastosowanie przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych. Celem publikacji jest pogłębienie studiów i refleksja krytyczna nad specyfiką zarządzania ludźmi w organizacjach publicznych i non-profit. Przedstawiamy zbiór dziesięciu tekstów, które w mniejszym lub większym stopniu poruszają kwestie uwarunkowań zarządzania ludźmi w sektorze publicznym i non-profit, celów i specyfiki funkcji personalnych w instytucjach sektora pozarządowego oraz innych organizacjach typu non-profit, roli kierownika i przełożonego w realizacji funkcji personalnych w organizacjach typu non-profit, problemu efektywności zarządzania ludźmi w tego typu organizacjach, a także metodologicznych i metodycznych problemów adaptacji i stosowania metod zarządzania ludźmi z sektora prywatnego do organizacji publicznych i non-profit.
Pierwsze dwa artykuły mają charakter ogólny i stanowią dobre wprowadzenie do bardziej szczegółowych i węższych analiz prezentowanych w kolejnych tekstach. Marzena Starnawska w swoim artykule stawia pytania dotyczące wyzwań związanych z rozwojem badań w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Autorka stwierdza, że obecny stan analiz oraz konceptualizacji kluczowych pojęć pozostaje na niskim poziomie zaawansowania, co ogranicza możliwości rozwoju teorii przedsiębiorczości społecznej. Jej zdaniem kluczowy problem w tym obszarze polega na braku spójnej teorii i związanym z tym zjawiskiem brakiem wiarygodnych i porównywalnych danych, pozwalających szacować skalę i rozmiary fenomenu przedsiębiorczości społecznej, dokonywać porównań międzynarodowych czy wreszcie dochodzić jego istoty i znaczenia dla poszczególnych gospodarek i społeczeństw. Autorka sugeruje, że by móc sprostać wyzwaniom dogłębnego poznania zjawiska przedsiębiorczości społecznej, należałoby zwrócić się w kierunku paradygmatów badawczych preferujących metodologie jakościowe.
Kolejny tekst, autorstwa Rafała Kusy, dotyczy analizy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach niekomercyjnych w świetle teorii przedsiębiorczości. Autor za cel stawia sobie m.in. wskazanie problemów, które mogą być istotne dla przyszłych badań i rozwoju pro-przedsiębiorczego ZZL w tego typu organizacjach. W artykule zasugerowano wykorzystanie niektórych rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach komercyjnych, jednak przy uwzględnieniu specyficznych cech organizacji non-profit, takich jak zaangażowanie wolontariuszy, a także ich motywacji i oczekiwań.
Z propozycją Rafała Kusy bardzo dobrze koresponduje artykuł Joanny Schmidt, poświęcony analizie motywacji wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych oraz implikacji i rekomendacji dla kadry kierowniczej. Tekst ten otwiera serię trzech szczegółowych studiów o charakterze empirycznym zrealizowanych w obszarze zarządzania ludźmi w sektorze publicznym i non-profit. Joanna Schmidt dokonała charakterystyki przyczyn angażowania się w działalność w organizacjach pozarządowych. Opisała także specyfikę motywacji różnych grup zaangażowanych w tego typu organizacjach i zaprezentowała profile tych grup. Na tej podstawie Autorka zaproponowała rozwiązania dotyczące motywowania wolontariuszy i pracowników organizacji non-profit, stymulowania ich zaangażowania, a także dopasowywania stylu zarządzania w zależności od charakteru organizacji i specyfiki jej członków.
Agnieszka Wojtczuk-Turek w niezwykle interesującym artykule podejmuje kwestię znaczenia i sensu pracy zawodowej pracowników administracji publicznej. Autorka poprzedza prezentację wyników badań własnych bardzo wnikliwą analizą pojęcia sensu pracy, korzystając głównie z dorobku filozofii i psychologii. Z kolei w części empirycznej odsłania znaczenia, jakie pracownicy sektora administracji publicznej (głównie sądownictwa), przypisują pracy w opowieściach dotyczących własnej aktywności zawodowej. Autorka korzysta z badań jakościowych, by lepiej zrozumieć mechanizmy kształtowania się pozytywnych postaw wobec pracy, których konsekwencją jest zaangażowanie pracownika. Jej analizy pokazują, że osoby wykonujące różne zawody odmiennie definiują pracę i nadają jej różne znaczenia.
Artykuł Ofera Marbacha przenosi nas do Izraela i pokazuje specyfikę praktyk rekrutacyjnych w szkołach funkcjonujących w sektorze edukacji specjalnej. Celem Autora jest eksploracja procesów rekrutacji nauczycieli zatrudnianych w szkołach prowadzonych przez organizację Beit Ekstein – największą tego typu w Izraelu – oraz identyfikacja kluczowych i specyficznych cech, które poszukiwane są przez dyrektorów szkół u kandydatów do pracy. Analiza wywiadów narracyjnych z dyrektorami szkół doprowadziła Autora do wniosku, że menedżerowie postrzegają zespoły pracownicze w pewien określony sposób i w związku z tym zatrudniają pracowników, którzy posiadają cechy przedsiębiorców społecznych. Jego zdaniem cechy te są kluczowe z puntu widzenia możliwości rozwoju uczniów szkół specjalnych i realizacji ich potrzeb.
Tekst Łukasza Sienkiewicza przybliża zagadnienie profesjonalizacji ról zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia (public employment services) w Europie. Autor, opierając się na badaniach, które przeprowadził na zlecenie Komisji Europejskiej w latach 2012–2014, analizuje obecny stan tej profesjonalizacji. Na podstawie diagnozy proponuje European reference competence profile for PES and EURES counscellors. Autor przekonuje, że rozwiązanie to przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji ról zawodowych w obszarze tych specyficznych służb publicznych.
Kolejne dwa artykuły wiąże tematyka kulturowych uwarunkowań organizacji i zarządzania. Katarzyna Gadomska-Lila podjęła się analizy kulturowych determinant zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych. Autorka opiera swoje rozważania na założeniu, że kultura organizacyjna jest narzędziem zarządzania, które ma łączyć misję organizacji z jej zasobami ludzkimi, a praktyki zarządzania ludźmi mają wspierać cele i wartości organizacji. Jej zdaniem zależności te mają nawet większe znaczenie w sektorze publicznym. W artykule analizuje specyficzne cechy organizacji publicznych, analizuje różne modele zarządzania i proponuje modelowy zestaw kluczowych wartości oraz praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, które mają umożliwić kształtowanie i rozwój pożądanych wartości.
Małgorzata Rozkwitalska jest Autorką artykułu dotyczącego problematyki różnorodności kulturowej w organizacjach wielonarodowych. Tekst wykracza zakresem poza tematykę tej publikacji. Uznaliśmy jednak, że rozważania Autorki są na tyle interesujące, że mogą zaciekawić osoby zajmujące się problematyką zarządzania ludźmi w sektorze publicznym i non-profit. Przede wszystkim Autorka dotyka problemu, który jest dziś niezwykle aktualny i w coraz większym stopniu dotyczy także administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Niektóre z tych organizacji wręcz budują swoją tożsamość w oparciu o kwestie zróżnicowania kulturowego swoich członków, pracowników czy też poprzez zajmowanie się zagadnieniami społecznymi bezpośrednio związanymi z kwestiami interakcji międzykulturowych. Autorka tworzy koncepcję teoretyczną, za pomocą której pokazuje związek między koniecznością interakcji z przedstawicielami innych kultur jako warunku kreatywności i innowacyjności. Sądzimy, że tekst Autorki pokazuje siłę tkwiącą w relacjach międzykulturowych, którą można wykorzystać do realizacji celów organizacyjnych wykraczających poza społeczności lokalne i wąsko określone cele działania organizacji publicznych i non-profit.
Ostatnie dwa artykuły dotyczą metod badań naukowych stosowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Mają one o wiele bardziej ogólny charakter aniżeli poprzednie teksty. Zależało nam jednak, aby w publikacji znalazły się także artykuły metodologiczne, dyskutujące kwestie związane z projektowaniem i realizacją badań w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach. Uważny Czytelnik na pewno skorzysta z tych tekstów, ponieważ niezwykle rzadko w polskim piśmiennictwie podejmuje się tego typu refleksje. Celem artykułu Joanny Samul jest określenie możliwości i granic stosowania różnego rodzaju metod badawczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka analizuje stosowane metody badań pod kątem ich wiarygodności oraz ograniczeń. W efekcie przeglądu czasopism Personnel Review oraz Human Resources Management Journal określa najpopularniejsze metody i techniki badawcze w odniesieniu do zarządzania pracownikami w ujęciu porównawczym w sektorze komercyjnym i publicznym. Z kolei Katarzyna Susabowska koncentruje się na jednej metodologii jakościowej – metodologii teorii ugruntowanej. Jako cel stawia sobie określenie wartości poznawczej wyników badań prezentowanych w artykułach poświęconych zagadnieniom zarządzania zasobami ludzkimi, bazujących na wspomnianej metodologii. Autorka dokonuje metaanalizy, korzystając z czasopism publikowanych w okresie 2012–2014 na tzw. liście filadelfijskiej, podejmujących problematykę ZZL zarówno w organizacjach prywatnych, jak i publicznych.
Mamy wielką nadzieję, że zaprezentowane artykuły przyczynią się do dyskusji na temat teorii i praktyki organizacji i zarządzania ludźmi w sektorze publicznym i non-profit. Wierzymy, że dalsza refleksja naukowa w tym obszarze jest niezbędna, a z czasem stanie się co najmniej tak powszechna, jak ta, która dotyczy organizacji komercyjnych.

dr hab., prof. UEP Maciej Ławrynowicz
dr Bartosz Sławecki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Scientific Editors’ Note

We are making available new “Management Issues”, this time addressing primarily human resource management in non-private sector organizations. The academic reflection and practice in the HRM area usually concentrate on commercial organizations. Many solutions developed on the basis of theory and practice are applied mainly in large companies and international corporations. This publication aims at deepening studies and reflecting critically on the HRM specifics in public and non-profit organizations. We present a collection of ten texts that to a greater or lesser extent raise the issues of HRM conditions in the public and non-profit sectors, purposes and specifics of personnel functions in non-governmental institutions and other non-profit organizations, the role of manager and supervisor in the fulfilment of HR functions in non-profit organizations, the problem of HRM efficiency in such organizations, and methodological and methodical problems in adapting and applying private-sector HRM methods to public and non-profit organizations.
The first two articles are general and constitute a good introduction to more detailed and narrower analyses in further texts. In her article, Marzena Starnawska raises questions about challenges in the development of social entrepreneurship research. She notes that current analyses and conceptualization of key terms are not well-advanced, limiting the possibilities to develop the theory of social entrepreneurship. In her opinion, the key problem in this area lies in the lack of a coherent theory and the related unavailability of reliable and comparable data to estimate the scale and size of the social entrepreneurship phenomenon, make international comparisons and, finally, explore its nature and significance for individual economies and societies. The author suggests that in order to meet the challenges as regards gaining in-depth knowledge about social entrepreneurship, research paradigms preferring qualitative methodologies should be resorted to.
The next paper, by Rafał Kusa, analyses HRM in non-commercial organizations in the light of the theory of entrepreneurship. His goals include identification of problems that may be important for future research into and advancement of pro-entrepreneurial HRM in such organizations. The article suggests employing some solutions used in commercial enterprises, yet with account being taken of specific characteristics of non-profit organizations such as volunteers’ involvement, motivation and expectations.
Rafał Kusa’s proposal and the study by Joanna Schmidt are well matched, the latter addressing NGO volunteers’ and employees’ motivations, and implications and recommendations for managerial staff. This text opens the series of three detailed empirical studies carried out in the field of HRM in the public and non-profit sectors. Joanna Schmidt characterizes the reasons for getting involved in NGO activities. She also describes the specifics of motivations of different groups working for such organizations and presents the profiles of these groups. Along these lines, the author proposes solutions to motivate volunteers and employees of non-profit organizations, stimulate their engagement and adjust the management style depending on the nature of organizations and characteristics of their members.
Agnieszka Wojtczuk-Turek, in her highly interesting article, investigates the issue of significance and meaningfulness of work of public administration employees. The presentation of the outcomes of her own research is preceded by a very thorough analysis of the concept of work meaningfulness, following mainly the outputs of philosophy and psychology. In the empirical part, she reveals the meaning attributed by public administration employees (chiefly the judiciary) to their work in their narratives concerning their professional activity. The author draws on qualitative research in order to understand better the mechanisms behind positive attitudes towards work leading to employee engagement. Her analyses show that people practising various professions define their work differently and assign it different meanings.
The article by Ofer Marbach takes us to Israel and reveals the specificity of recruitment practices in special education schools. The author seeks to explore teacher recruitment processes in schools run by Beit Ekstein – the largest organization of this kind in Israel – and to identify candidates’ key and specific characteristics that are sought by school managers. The analysis of narrative interviews with school managers leads him to conclude that managers perceive their teams in a particular way, hence they employ staff who have the features of social entrepreneurs. In his opinion, these characteristics are key to the development of special education pupils and satisfaction of their needs.
The text by Łukasz Sienkiewicz offers some insight into professionalization of vocational roles of public employment services in Europe. Relying on the research that he conducted for the European Commission in 2012–2014, he analyses the current state of this professionalization. On the basis of the diagnosis, he proposes a European reference competence profile for PES and EURES counsellors. The author argues that this solution will help enhance the professionalization of vocational roles within those specific public services.
The following two articles are linked by the topic of cultural conditions of organizations and management. Katarzyna Gadomska-Lila examines cultural determinants of HRM in public organizations. Her reflections are based on the assumption that organizational culture is a management tool that is intended to connect the organization’s mission and its human resources, and HRM practices should support organizational goals and values. In her view, these relationships are even more important in the public sector. The article investigates specific characteristics of public organizations, analyses different management models and proposes a model set of core HRM values and practices that are designed to enable the formation and development of desired values.
Małgorzata Rozkwitalska is the author of the article on cultural diversity in multinational organizations. Her text goes beyond the scope of the subject matter of this publication. However, we have decided that her deliberations are so interesting that they may arouse interest of people dealing with HRM in the public and non-profit sectors. First and foremost, the author touches on the problem that is very topical today and is increasingly affecting public administration and non-governmental organizations too. Some of these organizations even build their identity based on cultural diversity of their members and employees or by addressing social issues directly related to intercultural interactions. The author develops a theoretical conceptual framework to show the need to interact with representatives of other cultures as an antecedent of creativity and innovation. We believe that this paper demonstrates the strength inherent in intercultural relations that can be exploited to achieve organizational goals beyond local communities and narrowly defined objectives of public and non-profit organizations.
The last two articles concern research methods used in the HRM area. They are far more general than the previous texts. It was important for us, however, that the publication should also include methodological articles discussing research design and conduct in the field of HRM in organizations. A careful reader will undoubtedly benefit from these works since such deliberations are rarely present in the Polish literature. Joanna Samul’s article seeks to determine the possibilities and limits of the application of various HRM research methods. She analyses the research methods for their reliability and limitations. Following the examination of Personnel Review and Human Resources Management Journal, she compares the most common research methods and techniques for employees management in the commercial and public sectors. In turn, Katarzyna Susabowska focuses on one qualitative methodology, namely the grounded theory methodology. Her aim is to determine the cognitive value of research results reported in articles on HRM that are based on this methodology. The author performs a meta-analysis, referring to journals published in 2012–2014 on the so-called Philadelphia list that address HRM in both private and public organizations.
We sincerely hope that the articles presented will contribute to the discussion on the organization and HRM theory and practice in the public and non-profit sectors. We believe that further academic reflection in this regard is essential and will, over time, become at least as widespread as that concerning commercial organizations.

Dr hab., prof. UEP Maciej Ławrynowicz
Dr Bartosz Sławecki

Poznań University of Economics and Business

 

The creation of the English-language version of these publications is fi nanced in the framework of contract No. 768/P-DUN/2016 by the Ministry of Science and Higher Education committed to activities aimed at the promotion of education.

Zawartość numeru

Przedsiębiorczość społeczna – wyzwania, przyczyny i sugestie dla obszaru badawczego (18 stron)
Social Entrepreneurship Research – Challenges, Explanations and Suggestions for the Field Development (18 pages)
Autor: Marzena Starnawska
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, paradygmat, cel społeczny, metodologia
Słowa kluczowe ang.: social entrepreneurship, social enterprise, research paradigm, research, discourse
PP. 13 - 31
DOI: 10.7172/1644-9584.61.1
W oparciu o krytyczną analizę kluczowych tekstów przeglądowych w obszarze przedsiębiorczości społecznej, artykuł przedstawia wyzwania związane z jego rozwojem, ukazuje ich przyczyny i oferuje rozwiązania. Obecny stan badań i konceptualizacji kluczowych pojęć jest na zbyt niskim poziomie zaawansowania, aby służyć dalszemu rozwojowi teorii wyjaśniającej to zjawisko. Istotny problem w obszarze przedsiębiorczości społecznej polega na braku spójnej teorii i braku danych wtórnych pozwalających oszacować skalę i rozmiary zjawiska, dokonać porównań na skalę międzynarodową. Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się w złożonej naturze przedsiębiorczości społecznej, który pojawia się w wielu zróżnicowanych kontekstach wynikających z różnic gospodarczych, instytucjonalnych, stanowiących o jego podmiotowości, co owocuje różnorodnością tego typu przedsięwzięć, a tym samym wyzwaniami definicyjnymi. To zaś utrudnia zbudowanie właściwej, uznawalnej przez wielu badaczy infrastruktury badawczej co wzmacniane jest preferencjami dla funkcjonalizmu. Zauważalna jest też potrzeba wykorzystania dorobku innych dziedzin, pokrewnych do zarządzania i przedsiębiorczości, które stanowią cenny potencjał teoretyczny i metodologiczny. Oznaczać to może potrzebę skierowania dalszych badań w kierunku innych paradygmatów badawczych, wykorzystujących ujęcie subiektywne rzeczywistości lub zakładających radykalną zmianę i brak równowagi na poziomie społeczeństwa. Wyjście poza funkcjonalizm może udzielić głosu dotychczas niedocenianym i mniej zauważalnym inicjatywom i przedsięwzięciom z obszaru przedsiębiorczości społecznej, na poziomie realiów praktyki życia społecznego i gospodarczego, a równocześnie na poziomie teoretyczno-badawczym. To zaś może przyczynić się rozwoju tego obszaru badawczego.
Employing critical review of the key literature in the area of entrepreneurship and management studies on social entrepreneurship, this paper aims to outline the current challenges this field is facing, also introducing related explanations and suggesting required changes. The field of social entrepreneurship research is at its nascent stage, determined by ongoing definitional debates and low legitimacy in the scholarship, leading to limited theory development. The key challenge lies in the lack of consistent theory and weak research infrastructure. What lies behind these challenges is the complexity and diversity of the social entrepreneurship phenomenon and academic discourses. There are significant institutional and economic differences between individual countries and regions, which in the end constitute the complexity of the phenomenon. The related definitional debate generates challenges in developing the research infrastructure, which is strengthened by functionalist approach. At the same time, there is a strong need to employ the contribution of other, affiliated disciplines, not limited to entrepreneurship and management, feeding on sociology, anthropology, political science, economics. Their conceptual framework, research methods, particularly derived from sociology, may serve as a useful framework for the field development. This may generate scholarly interest in moving towards other research paradigms, employing subjectivist approaches, or assuming radical change in the society. Moving beyond dominant functionalist paradigm may give voice to initiatives and ventures in social entrepreneurship that have so far been marginalized in research. This, in result, could develop social entrepreneurship research field.
Proprzedsiębiorcze zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach niekomercyjnych (12 stron)
Pro-Entrepreneurial Human Resource Management in Non-Profit Organizations (12 pages)
Autor: Rafał Kusa
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, zarządzanie przedsiębiorcze, organizacje niekomercyjne, zasoby ludzkie, przedsiębiorczość społeczna
Słowa kluczowe ang.: entrepreneurship, entrepreneurial management, non-profit organisation, human resource, social entrepreneurship
PP. 32 - 44
DOI: 10.7172/1644-9584.61.2
Celem opracowania jest analiza zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w organizacjach niekomercyjnych w świetle teorii przedsiębiorczości oraz określenie problemów, które mogą być istotne dla przyszłych badań i rozwoju proprzedsiębiorczego ZZL w tych organizacjach. Zasugerowano wykorzystanie części rozwiązań z przedsiębiorstw komercyjnych, jednak przy uwzględnieniu specyficznych organizacji niekomercyjnych (takich jak zaangażowanie wolontariuszy czy ich motywacje i oczekiwania). Proprzedsiębiorcze ZZL w organizacjach niekomercyjnych zostało poddane analizie z uwzględnieniem form zaangażowania (pracownicy, wolontariusze, członkowie, przedsiębiorcy społeczni) i wybranych funkcji ZZL (opis zadań, rekrutacja, szkolenie i nagradzanie). 
The aim of the paper is to examine the human resources management (HRM) in not-profit organisations in view of entrepreneurship theory and to identify some problems which could be crucial for future research and development of pro-entrepreneurial HRM practices in non-profit organizations. It was suggested that some solutions from business ventures can be implemented in non-profit organisations, but specific traits of them (as engagement of volunteers and their motivation and expectations) have to be taken into account. The pro-entrepreneurial HRM in non-profit organisations was analysed in relevance to different types of people’s involvement (employees, volunteers, members, social entrepreneurs) and selected HRM functions (job description, recruitment, training and rewarding).
Charakter motywacji wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych. Implikacje i rekomendacje dla kadry kierowniczej (25 stron)
Nature of NGO Volunteers’ and Employees’ Motivation. Implications and Recommendations for Managerial Staff (25 pages)
Autor: Joanna Schmidt
Słowa kluczowe: motywacja, organizacje pozarządowe, zarząd, pracownicy, wolontariusze, motywowanie
Słowa kluczowe ang.: motivation, NGOs, employees, volunteers, motivating
PP. 45 - 70
DOI: 10.7172/1644-9584.61.3
Zaprezentowane poniżej analizy wskazują na różne rodzaje motywacji przejawianych przez kadry organizacji pozarządowych oraz dotyczą związków pomiędzy rodzajem motywacji a innymi cechami. Umożliwiają one nie tylko przyjrzenie się i scharakteryzowanie przyczyn zaangażowania się w działalność w organizacjach pozarządowych, lecz także opisanie motywacji specyficznych dla różnych grup zaangażowanych w działalność organizacji i przedstawienie profili tych grup. Co więcej, analiza motywacji i cech z nią skorelowanych pozwoliła na wyciągnięcie wniosków związanych z motywowaniem tychże grup, stymulowaniem ich zaangażowania i dopasowaniem odpowiedniego stylu zarządzania, właściwego badanym organizacjom.
The analysis presented below indicates different types of motivation of non-governmental organisations’ staff and involves the relationship between the type of motivation and other staff features. This allows not only for looking at the causes and characteristics of involvement in the activities of non-governmental organisations but also for describing the specific motivation of the various groups involved in the activities of the organisation and presenting profiles of these groups. Moreover, the analysis of motivations and characteristics correlated with them allows for drawing conclusions related to motivating rules of these groups, stimulating their commitment and selecting the management style appropriate for analysed organisations.
Obowiązek, powołanie czy pasja? Sens pracy w narracjach pracowników administracji publicznej (18 stron)
Duty, Calling or Passion? The Meaningfulness of Work in Narratives of Public Administration Employees (18 pages)
Autor: Agnieszka Wojtczuk-Turek
Słowa kluczowe: poczucie sensu pracy, cel pracy, rola zawodowa, powołanie
Słowa kluczowe ang.: sense of work meaningfulness, work objective, professional role, calling
PP. 70 - 88
DOI: 10.7172/1644-9584.61.4
Jednym z istotnych aspektów związanych z pracą zawodową jest poczucie jej znaczenia i sensu. W modelu Hackmana i Oldhama (Job Characteristics Model – JCM) doświadczanie poczucia sensowości jest funkcją angażowania przez pracownika różnorodnych umiejętności, tożsamości zadań, a także subiektywnej percepcji znaczenia zadań. Badania pokazują, że osoby wykonujące różne zawody odmiennie definiują swoją pracę i nadają jej znaczenie. Poznawczy i aplikacyjny walor tych badań polega na lepszym zrozumieniu mechanizmów kształtowania się pozytywnych postaw wobec pracy, których behawioralną konsekwencją jest zaangażowanie pracownika w pracę. Celem artykułu jest analiza poczucia sensu pracy wśród reprezentantów administracji publicznej. W celu eksploracji tego zagadnienia zastosowano metody jakościowe, które z założenia wykorzystywane są do odkrywania subiektywnych znaczeń, jakie nadawane są przez jednostki różnym aspektom rzeczywistości.
One of the important aspects related to work is the sense of its significance and meaning. In Hackman and Oldham’s model (Job Characteristics Model – JCM), experienced meaningfulness of work is a function of task identity, subjective perception of task significance and the employees’ engaging a variety of skills. Research shows that persons who practice different professions define their work differently and attribute it different meanings. The cognitive and application-related value of these studies is based on a better understanding of the mechanisms of shaping positive attitudes towards work, whose behavioural consequence is employee’s engagement in work. The aim of the paper is to analyse the sense of work meaningfulness among the public administration representatives. In order to explore this issue, qualitative methods, which in principle are applied to discover subjective meanings attributed by individuals to various aspects of reality, were used in the study.
Poszukiwani przedsiębiorcy społeczni – jakość życia jako podstawa praktyki rekrutacyjnej w szkołach Beit Ekstein w Izraelu (20 stron)
Social Entrepreneurs Wanted: Quality of Life Approach as a Basis for Recruitment Practice in Beit Ekstein Schools in Israel (20 pages)
Autor: Ofer Marbach
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość społeczna, jakość życia, edukacja specjalna, praktyki rekrutacyjne, ZZL
Słowa kluczowe ang.: social entrepreneurship, quality of life, special education, recruiting practices, HRM
PP. 89 - 109
DOI: 10.7172/1644-9584.61.5
Przedmiotem artykułu jest związek pomiędzy podejściem uwzględniającym aspekt jakości życia a praktyką rekrutacyjną stosowaną przez dyrektorów szkół specjalnych Beit Ekstein. W artykule przede wszystkim zbadano trzy główne obszary: przyjęty w Beit Ekstein model jakości życia a koncepcja jakości życia; rolę dyrektorów szkół ogólnie i w Beit Ekstein; nauczycieli jako przedsiębiorców społecznych. Celem jest wskazanie konkretnych cech poszukiwanych przez dyrektorów szkół podczas rekrutacji, czego dokonano za pomocą analizy treści danych z wywiadów przeprowadzonych z dyrektorami szkół Beit Ekstein. Wyniki wskazują, że dyrektorzy tych szkół w sposób szczególny postrzegają swoje zespoły i zatrudniają osoby o cechach przedsiębiorców społecznych, gdyż cechy takich pracowników mają istotne znaczenie w rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach. Ponadto wyniki pozwalają zrozumieć sposób postrzegania modelu jakości życia przez dyrektorów szkół.
The following paper examines the relationship between the Quality of Life approach and the recruiting practice of Beit Ekstein special education school managers. First, the paper explores three main fields: the Beit Ekstein Quality of Life model relative to quality of life concept; the role of school managers in general and specifically at Beit Ekstein; teachers as social entrepreneurs. Through a content analysis of data gathered in interviews with Beit Ekstein school managers, the article aims to identify the special characteristics that the school managers are looking for in their recruiting practice. Findings show that Beit Ekstein school managers have a specific perception of their teams and seek to hire people with the characteristics of social entrepreneurs, since the qualities held by such recruits will play a significant role in the development of their special needs pupils. Moreover, findings bring an understanding of the school manager’s perception of the Quality of Life model.
Profesjonalizacja ról zawodowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w Europie poprzez profilowanie kompetencji (18 stron)
Professionalization of Vocational Roles of Public Employment Services Employees in Europe Through Competency Profiling (18 pages)
Autor: Łukasz Sienkiewicz
Słowa kluczowe: Publiczne Służby Zatrudnienia, profesjonalizacja ról zawodowych, zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, profilowanie kompetencji
Słowa kluczowe ang.: Public Employment Services, professionalization of vocational roles, human resources management in public administration, competency profiling
PP. 110 - 128
DOI: 10.7172/1644-9584.61.6
Celem artykułu jest opracowanie profilu kompetencyjnego doradców ds. zatrudnienia w publicznych służbach zatrudnienia, odzwierciedlającego niedawne zmiany i redefinicje tych ról zawodowych. Artykuł oparty jest na analizie stanu profesjonalizacji ról zawodowych pracowników PSZ w Europie, na podstawie badań prowadzonych przez autora w latach 2012–2014 na zlecenie Komisji Europejskiej. Badania te obejmowały studia literaturowe, przegląd dostępnych badań oraz autorskie badania ankietowe przeprowadzone wśród przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia 22 krajów UE, uzupełnione o wywiady pogłębione oraz analizę rozwiązań stosowanych w PSZ. Na podstawie tych badań autor opracował Europejski referencyjny profil kompetencyjny dla doradców PSZ i EURES w celu podniesienia profesjonalizacji ról zawodowych w tych specyficznych usługach publicznych.
The aim of this article is the development of competence profile for employment counsellors within public employment services, reflecting the recent changes and redefinition of these professional roles. This article aims to analyse the state-of-play in relation to professionalization of vocational roles of PES employees in Europe, on the basis of research conducted by the author in the years 2012–2014 for the European Commission. These studies included literature review, analysis of available research and structured survey conducted among representatives of the Public Employment Services in 22 EU countries, complemented by in-depth interviews and analysis of solutions used in PES. On the basis of this research a European reference competence profile for PES and EURES counsellors has been created by the author for the purposes of increasing professionalization of roles within these specific public services.
Specyfika organizacji publicznych i jej implikacje dla kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi (12 stron)
Idiosyncrasies of Public Organizations and Their Implications for Organizational Culture and Human Resource Management (12 pages)
Autor: Katarzyna Gadomska-Lila
Słowa kluczowe: organizacje publiczne, kultura organizacyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe ang.: organizational culture, public organizations, human resource management
PP. 129 - 141
DOI: 10.7172/1644-9584.61.7
Kultura organizacyjna pełni bardzo ważną funkcję, gdyż łączy misję organizacji z jej zasobami ludzkimi. Praktyki zarządzania ludźmi mają wspierać cele i wartości organizacji. W organizacjach publicznych, które w ostatnich latach ulegają istotnym przemianom, staje się to szczególnie ważne. Wyzwania, w obliczu których stają, przy wielu ograniczeniach, jakie wynikają z ich specyfiki, wymagają z jednej strony odwoływania się do misji, z drugiej zaś uwzględniania aspektu ekonomicznego. Oznacza to konieczność integrowania różnych sfer. W opracowaniu dokonano analizy specyficznych cech organizacji publicznych, scharakteryzowano różne modele zarządzania, odniesiono się do właściwości kultury organizacyjnej, proponując jednocześnie modelowy zestaw kluczowych wartości, jak również wskazano praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, które mają umożliwić kształtowanie i rozwój pożądanych wartości.
Organizational culture is an important management tool which is supposed to unite the mission of the organization with its human resources. Good practices of people management are supposed to support goals and values of the organization. It has become particularly important in public organizations that, that have been recently undergoing essential transformation. Challenges these organizations are facing, with all their operrational limitations, require, on the one hand, referring to their mission, while on the other hand – taking the economic aspects into account. Therefore, there is a need to integrate different spheres. The study contains the analysis of idiosyncrasies of public organizations and the characteristics of different management models. It also refers to the properties of the organizational culture and proposes a representative set of key values as well as good practices of HR management supporting the establishment and development of the desired values.
Prosperowanie w interakcjach międzykulturowych jako poprzednik organizacyjnej kreatywności i innowacji (13 stron)
Thriving in Intercultural Interactions as an Antecedent of Organizational Creativity and Innovation (13 pages)
Autor: Małgorzata Rozkwitalska
Słowa kluczowe: kreatywność, innowacje, interakcje międzykulturowe, korporacje wielonarodowe, prosperowanie
Słowa kluczowe ang.: creativity, innovation, intercultural interactions, multinational corporations, thriving
PP. 142 - 155
DOI: 10.7172/1644-9584.61.8
Celem artykułu jest przedstawienie roli prosperowania w interakcjach międzykulturowych jako poprzednika organizacyjnej kreatywności i innowacji w korporacjach wielonarodowych (MNCs). Bazę teoretyczną rozważań stanowią teorie społecznego uczenia i społeczno-poznawcza, dysonansu poznawczego oraz przetwarzania informacji. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Zawiera także odniesienia do zagadnienia przedsiębiorczości korporacyjnej. Opisano w nim założenia teoretyczne oraz podsumowano wyniki badań dotyczących prosperowania, kreatywności i innowacji w interakcjach międzykulturowych, proponując koncepcję pokazującą związki między nimi. Wreszcie zawarto wnioski i wskazano kierunki przyszłych badań. W artykule podkreśla się, że integralny element prosperowania – uczenie się – jest nieodzownym efektem interakcji z przedstawicielami innych kultur i poprzednikiem organizacyjnej kreatywności i innowacji – składowych przedsiębiorczości korporacyjnej.
The aim of the paper is to depict the role of thriving in intercultural interactions as an antecedent of organizational creativity and innovation in multinational corporations (MNCs). The theoretical framework for the discourse is based on social learning and social cognitive theories, cognitive dissonance and information-processing theory. The paper is a conceptual type and its relevance to the topic of corporate entrepreneurship is emphasized. It both portrays the theoretical background as well as summarizes the results of the studies on thriving, creativity and innovation in intercultural interactions, proposing a conceptual framework concerning the above links. Finally, it provides conclusions and directions for future research. The paper emphasizes that an inevitable component of thriving – learning – is an immanent part of interactions with culturally different others and an antecedent of organizational creativity and innovation, which are inherent elements of corporate entrepreneurship.
Metody badawcze stosowane w obszarze ZZL: możliwości i ograniczenia (11 stron)
Using the Methods in the Area of HRM: Capabilities and Limitations (11 pages)
Autor: Joanna Samul
Słowa kluczowe: metody badawcze, wywiady, sondaże, grupy fokusowe, ZZL
Słowa kluczowe ang.: research methods, interviews, surveys, focus groups, HRM
PP. 155 - 166
DOI: 10.7172/1644-9584.61.9
Istnienie wielu metod i podejść badawczych z jednej strony pozwala na najbardziej racjonalny ich dobór w zależności od podmiotu i celu badania, z drugiej zaś – nieco komplikuje podjęcie decyzji w tym obszarze. Znajomość podstawowych zagadnień metodologii procesu badawczego oraz możliwości i ograniczeń poszczególnym metod i technik badawczych pozwala nie tylko na osiągnięcie celów badawczych, lecz także na zrealizowanie ich we właściwy i wiarygodny sposób. Celem artykułu jest wskazanie możliwości i ograniczeń stosowania różnego rodzaju metod badawczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach na podstawie literatury przedmiotu. Ocenie poddane zostaną metody badawcze najpowszechniej stosowane w naukach o zarządzaniu. Na podstawie przeprowadzonej analizy treści dwóch czasopism „Personnel Review” i „Human Resources Management Journal” określone zostaną najpopularniejsze metody i techniki badawcze w odniesieniu do zarządzania pracownikami w ujęciu porównawczym w sektorze komercyjnym i publicznym.
The existence of many methods and approaches allows their appropriate selection depending on the subject and purpose of the study. However, it makes it more difficult to take a decision. Basic knowledge of methodology of the research process and the possibilities and limitations of the various methods and techniques allows not only for achieving research objectives but also for their attainment in a proper and reliable way. The aim of this research is to determine the possibilities and limits of the use of different types of research methods in the field of human resource management in organizations. The study presents the used methods and techniques according to their reliability and shows limitations to the research process. The article presents the most popular research methods and techniques of human resources management in the commercial and public sectors on the basis of two journals – Personnel Management and Human Resources Management Journal.
Wykorzystanie metodologii teorii ugruntowanej w badaniach z zakresu ZZL w sektorze prywatnym i publicznym – próba metaanalizy artykułów opublikowanych w latach 2010–2014 na tzw. liście filadelfijskiej (23 stron)
Application of the Grounded Theory Methodology in HRM Research Within Private and Public Sector – An Attempt at a Meta-Analysis of Articles Published on the ISI Master Journal List Between 2010 and 2014 (23 pages)
Autor: Katarzyna Susabowska
Słowa kluczowe ang.: methodology, grounded theory, meta-analysis, ISI Master Journal List, HRM
PP. 167 - 190
DOI: 10.7172/1644-9584.61.10
Celem opracowania jest określenie wartości poznawczej wyników badań prezentowanych w artykułach poświęconych zagadnieniom ZZL, w których posłużono się metodologią teorii ugruntowanej. Dzięki wykorzystaniu metaanalizy możliwe będzie porównanie wyników badań empirycznych, publikowanych na przestrzeni ostatnich pięciu lat (2010–2014) w periodykach z tzw. listy filadelfijskiej, poświęconych zagadnieniom zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach działających zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.
The aim of the study is to assess the cognitive value of research results presented in the articles concerning HRM in which the grounded theory methodology was used. The article puts forward the meta-analysis as a tool for comparing the results of previous empirical research published during the period of the last five years (2010–2014) on the ISI Master Journal List. I hope that my research will add to debates on issues of HRM within the private and public sector.