Spis treści

Młodzi przedsiębiorcy

Od redaktora naukowego

Oddajemy do Państwa rąk numer kwartalnika poświęcony różnym aspektom działań przedsiębiorczych podejmowanych przez ludzi młodych. O wadze tej tematyki nie trzeba nikogo przekonywać. Przedsiębiorczość, jako przedmiot nauczania, coraz częściej znajduje miejsce w programach studiów - i to nie tylko na kierunkach związanych z zarządzaniem i ekonomią. Liczne są także programy oferujące finansowe lub organizacyjne wsparcie dla młodych osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Inspiracją do powstania tego tomu była ogólnopolska konferencja naukowa Młodzi Przedsiębiorcy, która w 2011 r. została zorganizowana na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem badaczy, a poruszane tematy wywoływały żywą dyskusję. Skłoniło nas to do zaproszenia uczestników, a także innych osób zaangażowanych w badania i dydaktykę przedsiębiorczości do współtworzenia tego numeru tematycznego.

Na numer składają się zarówno artykuły teoretyczne, prezentujące przemyślenia lub koncepcje dydaktyczne Autorów, jak i teksty oparte na badaniach poświęconych uwarunkowaniom i przejawom przedsiębiorczości młodych osób (w tym szczególnie studentów). Zeszyt otwiera artykuł Tadeusza Oleksyna, w którym Autor analizuje przedsiębiorczość jako kategorię złożoną i zastanawia się, w jaki sposób ową przedsiębiorczość można rozwijać.

Dwa kolejne teksty poświęcone są finansowaniu działań przedsiębiorczych. Adam Samborski podjął problem finansowania działalności innowacyjnej w warunkach spowolnienia gospodarczego, próbując odpowiedzieć na pytanie o możliwe źródła finansowania takiej działalności. Przemysław Dubel zajął się barierami finansowania rozwoju przedsiębiorczości z funduszy UE.

Jacek Bendkowski podkreślił w swoim artykule, że jednym z głównych problemów, z jakimi spotykają się młodzi przedsiębiorcy, jest brak praktycznie relewantnej wiedzy na temat ekonomicznych i prawnych aspektów działalności gospodarczej oraz sposobów rozwiązania bieżących problemów. Postulowanym przez Autora rozwiązaniem jest koncepcja "wirtualnej wspólnoty działań", która odnosi się do procesu grupowego uczenia się ludzi zainteresowanych rozwiązaniem określonego problemu i w tym celu współpracujących ze sobą przez dłuższy czas, w formie wymiany pomysłów, szukania rozwiązań i tworzenia nowej wiedzy w środowisku wirtualnym.

Kolejny artykuł poświęcony jest dydaktyce przedsiębiorczości. Jego Autorka Svetlana Gudkova pokazuje, że wywiad z przedsiębiorcą stanowi znakomite narzędzie nauczania przedsiębiorczości, które może być stosowane na różnych kierunkach studiów oraz poziomach nauczania. W artykule przedstawione zostały efekty kształcenia realizowane poprzez zastosowanie w procesie nauczania wywiadów z przedsiębiorcami, a także praktyczne aspekty oraz wskazówki dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania badania przez studentów.

Magdalena Kubów również zajęła się problemami dydaktyki, pokazując rolę, jaką w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych może odgrywać wykorzystanie metafor.

Kolejne artykuły w numerze stanowią przedstawienie wyników badań Autorów, a także wyników prowadzonych przez nich działań dydaktycznych.

Agnieszka Brzozowska poświęciła swój tekst analizie postrzegania przez młodych wietnamskich właścicieli firm w Polsce polskich i wietnamskich przedsiębiorców; w opracowaniu opisana jest jedna z części badania dotyczącego przedsiębiorczości młodych Wietnamczyków na terenie Polski.

Anna Pawłowska aktywność przedsiębiorczą rozpatruje z perspektywy psychologicznej, na poziomie jednostkowym, a w zaprezentowanym artykule poszukuje czynników, które wpływają na decyzję o podjęciu aktywności przedsiębiorczej. Prezentowane rozważania prowadzą do wniosku, że w celu poszukiwania uwarunkowań zachowań przedsiębiorczych wskazane jest odwołanie się do teorii rozwoju zawodowego, co jest szczególnie istotne w przypadku osób młodych, dla których założenie własnej firmy często jest pierwszym miejscem pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego. Zaproponowane podejście zweryfikowane zostało wynikami ilościowych i jakościowych badań własnych.

Celem artykułu Renaty Brajer-Marczak i Anny Marciszewskiej jest analiza i ocena postaw oraz zachowań przedsiębiorczych studentów studiów dziennych sześciu wrocławskich uczelni wyższych. Autorki próbują wysunąć wnioski, jak studenci studiów dziennych postrzegają system edukacji w odniesieniu do kreowania postaw przedsiębiorczych oraz jak oceniają swoje szanse jako młodych przedsiębiorców na rynku pracy.

Dorota Ogrzyńska analizuje wpływ przedsiębiorczych działań z pasją na pobudzanie aktywności ludzi młodych. W pracy autorka koncentruje się na pasji jako podstawowym czynniku, który motywuje jednostki do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i sprzyja angażowaniu się w ambitne przedsięwzięcia. Tekst oparty jest między innymi na własnych projektach badawczych Autorki.

Jarosław Korpysa przedstawił analizę postaw przedsiębiorczych młodzieży wsi popegeerowskiej, odwołując się do badań przeprowadzonych w 2009 r. w województwie zachodniopomorskim.

Numer zamyka tekst Grzegorza Kidy, w którym Autor zajmuje się problemem kreowania postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych i na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów przedstawia model dydaktyczny nauczania przedsiębiorczości zaocznych studentów zarządzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Mamy nadzieję, że przedstawione artykuły będą stanowiły interesujące inspiracje do dyskusji, a także badań i praktyki dydaktycznej.

Beata Glinka
Jacek Pasieczny
Wydział Zarzadzania, Uniwersytet Warszawski

Zawartość numeru

Przedsiębiorczość jako kategoria złożona. Jak ją rozwijać? (17 stron)

Entrepreneurship as a complex category. How to develop it? (17 pages)

Autor: Tadeusz Oleksyn
Słowa kluczowe: biznes, ekonomia
Słowa kluczowe ang.:
PP. 8 - 25
DOI: 10.7172/1644-9584.36.1
Przedsiębiorczości jest kategorią złożoną i wieloznaczną. Jest ona czwartym czynnikiem produkcji, złożoną kompetencja osobistą, procesem, wiąże się z przedsiębiorczym zarządzaniem. Przedsiębiorczymi powinni być nie tylko przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, ale także pracownicy, kultury i społeczeństwa. Także rozwijanie przedsiębiorczości powinno odbywać się w różnych miejscach i na różnych poziomach. P.F. Drucker twierdził, że przeżywające kryzys państwo dobrobytu (welfare state) prawdopodobnie będzie zastąpione przez społeczeństwo przedsiębiorczości. Jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczało konieczność uczenia się przedsiębiorczości w skali masowej.
Entrepreneurship is a complex and ambiguous category. It is the fourth factor of production, a complex personal competence, a process associated with entrepreneurial management. Enterprising should refer not be only to entrepreneurs and enterprises, but also to employees, culture and society. Also, the development of entrepreneurship should be performed in different places and at different levels. P.F. Drucker argued that in the times of crisis, a welfare state is likely to be replaced by a public enterprise. If so, this will imply a learning enterprise on a mass scale.

Finansowanie działalności innowacyjnej w warunkach spowolnienia gospodarczego (21 stron)

Funding innovation activities in the conditions of economic downturn (21 pages)

Autor: Adam Samborski
Słowa kluczowe ang.:
PP. 26 - 47
DOI: 10.7172/1644-9584.36.2
Rynek kapitału ryzyka jest podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstw bazujących na nowych technologiach. Odgrywa on kluczową rolę w promowaniu przełomowych innowacji i jest jedną z kluczowych determinant rozwoju przedsiębiorczości. Rynek kapitału ryzyka jest jednak bardzo wrażliwy na zmiany koniunktury gospodarczej. Finansowanie innowacji w warunkach spowolnienia gospodarczego staje się trudniejsze. Kurczą się bowiem wolne środki pieniężne, którymi dysponują zarówno inwestorzy, jak i same przedsiębiorstwa. Popularną miarą skali wysiłków innowacyjnych przedsiębiorstw i poszczególnych krajów są wydatki przeznaczane na badania i rozwój. Bezpośrednio związane są one z innowacjami produktowymi i procesowymi, a pośrednio z inwestycjami w wiedzę. Przy dużej zmienności otoczenia warto zadać pytanie o źródła finansowania działalności innowacyjnej w warunkach spowolnienia gospodarczego.
Venture capital is the basic source of funding for enterprises based on the new technologies. It plays a key part in promoting crucial innovations and it determines the development of the entrepreneurship. The risk capital market is however very sensitive as far as the changes in the economic situation are concerned. Funding the innovation in the conditions of economic downturn becomes more difficult. Free funds which both investors and enterprises themselves have at their disposal are decreasing. Research and experimental development (R&D) expenditures are the most popular measures of the scale of the innovative efforts of enterprises and individual countries. They are connected directly with innovative products and processes and indirectly with investments in knowledge. The question should be asked about the sources of funding innovation activities in the conditions of economic downturn.

Bariery współfinansowania rozwoju przedsiębiorczości z funduszy unijnych (14 stron)

Barriers to entrepreneurship development financing from EU funds (14 pages)

Autor: Przemysław Dubel
Słowa kluczowe ang.:
PP. 48 - 62
DOI: 10.7172/1644-9584.36.3
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się w ostatnich latach jednym z głównych czynników rozwoju ekonomicznego państw członkowskich. Ich wysoka efektywność działania, na którą składają się niskie koszty związane z brakiem rozbudowanej administracji, korzystaniem z usług i wysoka zdolność do przystosowywania się do nowych warunków ekonomiczno-administracyjnych, powoduje postrzeganie tej części gospodarki unijnej jako ogniwa dynamicznego rozwoju. Akcesja Polski do Unii Europejskiej to dla polskiej gospodarki zarówno wielka szansa, jak i ogromne wyzwanie. Korzyści przystąpienia do UE odczuwają wszystkie grupy społeczne, w tym również przedsiębiorcy, którzy muszą stawić czoło rosnącej konkurencji oraz barierom jakie tworzy wewnętrzny system instytucjonalny w dostępie do pieniądza unijnego. Tak więc z jednej strony firmy otrzymały ogromną szansę na rozwój dzięki unijnym funduszom strukturalnym, z drugiej zaś muszą zmierzyć się ze zbyt rozbudowanym systemem dostępu. Jednak to właśnie inwestycje w rozwój sektora MSP sprzyjają budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, zdolnego sprostać wyzwaniom demograficznym, jak i konkurencji w globalizującej się gospodarce europejskiej i światowej.
Small and Medium Enterprises (SME) have become one of the most significant factors of the economic development of the member states. High effectiveness, connected with low costs of undeveloped administration, service usage and high ability to adjust to new economic-administrative conditions makes this part of union economy to be considered as a dynamic development chain. Poland's accession to the EU is a great chance but also a challenge for the Polish economy. All social groups including entrepreneurs facing the rising competition and barriers, created by the internal institutional system to the euro access, benefit from the EU accession. On the one hand, enterprises have a huge chance for a further development due to the union structural funds, but on the other hand, they have to cope with the too extensive accession system. However, investing in the Small and Medium Enterprises is conducive to creating the society based on knowledge, able to face demographic challenges and competition in a global economy.

Tworzenie wirtualnych rynków wiedzy dla wspomagania przedsiębiorczości (21 stron)

Developing virtual knowledge markets to support entrepreneurship (21 pages)

Autor: Jacek Bendkowski
Słowa kluczowe ang.:
PP. 63 - 84
DOI: 10.7172/1644-9584.36.4
Jednym z głównych problemów, z jakimi spotykają się młodzi przedsiębiorcy zarówno rozpoczynający, jak i kontynuujący działalność gospodarczą, jest brak praktycznie relewantnej wiedzy na temat ekonomicznych i prawnych aspektów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz sposobów rozwiązania bieżących problemów. Postulowanym rozwiązaniem jest koncepcja "wirtualnej wspólnoty działań" (ang. Virtual Community of Practice), która odnosi się do procesu grupowego uczenia się ludzi zainteresowanych rozwiązaniem określonego problemu i w tym celu współpracujących ze sobą przez dłuższy czas, w formie wymiany pomysłów, szukania rozwiązań i tworzenia nowej wiedzy w środowisku wirtualnym. W artykule zostaną przedstawione główne strukturalne determinanty rozwoju wirtualnych wspólnot działań oraz narzędzia wspomagające procesy ich tworzenia i rozwoju dla wspomagania przedsiębiorczości.
One of the main problems faced by young entrepreneurs, both starting and continuing their economic activity is the lack of practice-relevant knowledge about the economic and legal aspects of their business as well as about the ways to solve current problems. The postulated solution is the concept of a Virtual Community of Practice, which refers to group of people who share ideas and insights, help each other solve problems and develop a common practice or approach to the field in virtual environment. The paper presents key structural determinants of the successful VCoPs as well as activities and tools to support the processes of their creation and development to support entrepreneurship.

Wywiad z przedsiębiorcą jako narzędzie w procesie nauczania przedsiebiorczości (13 stron)

An interview with the entrepreneur as a tool for teaching entrepreneurship (13 pages)

Autor: Svetlana Gudkova
Słowa kluczowe ang.:
PP. 85 - 98
DOI: 10.7172/1644-9584.36.5
Wywiad z przedsiębiorcą stanowi znakomite narzędzie nauczania przedsiębiorczości, które może być stosowane na różnych kierunkach studiów oraz poziomach nauczania. Daje ono możliwość pozyskania przez młode pokolenie unikalnej wiedzy zdobytej przez przedsiębiorców na podstawie wieloletnich doświadczeń w biznesie, a także wpływa na ich motywację do założenia własnego przedsięwzięcia biznesowego oraz kształtuje poczucie własnej skuteczności. Wizyta w terenie często prowadzi do nieoczekiwanych odkryć oraz wielu zaskoczeń. Jest ona również okazją do przeprowadzenia obserwacji oraz wywiadów z przedstawicielami najbliższego otoczenia przedsiębiorcy, co zdecydowanie wzbogaca doświadczenia badawcze studentów i pozwala na doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia badań jakościowych. W artykule przedstawione zostały efekty kształcenia realizowane poprzez zastosowanie w procesie nauczania wywiadów z przedsiębiorcami, a także praktyczne aspekty oraz wskazówki dotyczące sposobu organizacji oraz przeprowadzania badania przez studentów.
Interview with an entrepreneur is an effective tool in entrepreneurial education, which may be applied in different programs and on the different levels of education. It offers an opportunity for the students to gain unique experience-based knowledge from the entrepreneurs. Often truly inspirational interviews with entrepreneurs have a great impact on motivating young people to start an entrepreneurial venture and strengthen their self-efficacy. A direct contact with entrepreneurs in their natural settings provides students with a new insight into entrepreneurial process and often leads to interesting discoveries. It is also an opportunity to do the observation and conduct the interviews with other stakeholders. Such research experience contributes to the development of valuable skills in conducting qualitative research. The article presents the learning goals and objectives, which may be achieved through the use of interviews with entrepreneurs in the learning process, as well as practical aspects as well as instructions and guidelines for students.

Wykorzystanie metafor w nauczaniu przedsiębiorczości (16 stron)

The use of metaphors in teaching entrepreneurship (16 pages)

Autor: Magdalena Kubów
Słowa kluczowe ang.:
PP. 99 - 115
DOI: 10.7172/1644-9584.36.6
Artykuł jest poświęcony tematyce kreowania postaw przedsiębiorczych przez uczelnię wyższą, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką pełnią metafory w procesie nauczania przedsiębiorczości. W poszukiwaniu pożądanej ścieżki kształcenia w zakresie przedsiębiorczości autorka przedstawia jedną z metod możliwych do zastosowania w procesie nauczania. Przyjmując, że ważnym wyzwaniem stojącym przed edukacją przedsiębiorczą jest kształtowanie postaw kreatywnych, autorka proponuje wykorzystanie metafor. W pierwszej części niniejszego opracowania na podstawie analizy literatury dokonano próby scharakteryzowania roli metafor i myślenia metaforycznego w naukach o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości. Druga część artykułu została poświęcona przedstawieniu możliwości i ograniczeń zastosowania metafor w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów.
The paper is devoted to the presentation of the role of metaphors in entrepreneurship education. In search of the desirable path of entrepreneurship education the author presents one of the methods, likely to be used in the learning process. Assuming that the major challenge the education is facing is to develop an entrepreneurial creative attitudes, the author proposes the use of metaphors. In the first part of this study based on analysis of the literature, the author has made an attempt to characterize the role of metaphors and metaphorical thinking in the sciences of management, with a particular emphasis on entrepreneurship. The second part of the article is devoted to the presentation of the possibilities and limitations of the use of metaphors in the development of entrepreneurial attitudes of students.

Postrzeganie polskich i wietnamskich właścicieli firm przez wietnamskich przedsiebiorców mieszkających w Polsce (14 stron)

The perception of Polish and Vietnamese business owners by Vietnamese entrepreneurs living in Poland (14 pages)

Autor: Agnieszka Brzozowska
Słowa kluczowe ang.:
PP. 116 - 130
DOI: 10.7172/1644-9584.36.7
Niniejszy tekst jest poświęcony analizie postrzegania przez młodych wietnamskich właścicieli firm w Polsce polskich i wietnamskich przedsiębiorców. Jako jedna z największych i najbardziej zauważalnych grup imigranckich w Polsce, a jednocześnie z największym odsetkiem przedsiębiorców jest ona interesującym fenomenem. W opracowaniu opisana jest jedna z części badania dotyczącego przedsiębiorczości młodych Wietnamczyków na terenie Polski. Opisywany fragment badania został przeprowadzony za pomocą techniki projekcyjnej, a zarejestrowany materiał poddano analizie. Następnie przedstawiono uzyskane wyniki, które zawierają wskazówki do kolejnych badań. Wnioski będą bardzo pomocne do bliższego poznania tej grupy społecznej, która odnosi niemałe sukcesu w biznesie na polskim rynku.
This text is dedicated to the analysis of the perception of Polish and Vietnamese entrepreneurs among young Vietnamese entrepreneurs doing business in Poland. The Vietnamese are an interesting phenomenon as one of the biggest and most noticeable group of immigrants, with the greatest percentage of entrepreneurs. This publication is a part of the study on entrepreneurship of young Vietnamese in Poland. In this part of research the projection technique was used and then recorded material was analyzed. The obtained results provide guidance for further research. Conclusions will be very helpful to learn more about this group of immigrants, who successfully run their businesses on the Polish market.

Młodzi w biznesie z perspektywy teorii rozwoju zawodowego. Wyniki badań własnych (12 stron)

Young people doing business from the perspecyive of occupation development theories. The own research results (12 pages)

Autor: Anna Pawłowska
Słowa kluczowe ang.:
PP. 131 - 143
DOI: 10.7172/1644-9584.36.8
W prezentowanym artykule aktywność przedsiębiorczą rozpatruje się z perspektywy psychologicznej na poziomie jednostkowym. Rozważania koncentrują się głównie na podjęciu przez osobę młodą decyzji o byciu przedsiębiorcą. Poszukuje się czynników, które wpływają na tę decyzję w celu optymalnego dopasowania instrumentów i metod wspierania przedsiębiorczości. W początkowej części artykułu zaprezentowane zostały wyniki badań, które kwestionują pewne obiegowe założenia dotyczące źródeł efektywności młodych przedsiębiorców. Przede wszystkim dotyczy to skuteczności oddziaływania treningu przedsiębiorczości oraz znaczenia predyspozycji osobowościowych. Wyniki te zaprezentowane zostały w kontekście dotychczasowego dorobku badawczego w tym zakresie. Prezentowane rozważania prowadzą do wniosku, że w celu poszukiwania uwarunkowań zachowań przedsiębiorczych wskazane jest odwołanie się do teorii rozwoju zawodowego, co jest szczególnie istotne w przypadku osób młodych, dla których założenie własnej firmy często jest pierwszym miejscem pracy i zdobywania doświadczenia zawodowego. Zaproponowane podejście zweryfikowane zostało wynikami ilościowych i jakościowych badań własnych.
In this article the entrepreneurship activity is analyzed from the individual psychological perspective. Deliberations concentrate on the process of making decision by a young individual to become an entrepreneur. The main goal is to find factors influencing that decision to optimize instruments and methods supporting entrepreneurship. At the beginning of this article the research results are presented, which question the popular assumptions about sources of young entrepreneurs effectiveness. They are mainly concerned with the effectiveness of entrepreneurship trainee and the role of personality factors. These results are presented in the context of current academic research achievements. Presented deliberations prove that it is reasonable to search for factors of entrepreneurs behavior with the usage of occupational development theories, which is the most important issue for young people, because establishing a firm is often the first working place for them and an opportunity to gain professional experience. This thesis is verified by the results of quantity and quality researches.

Postawy przedsiębiorcze studentów wrocławskich uczelni wyższych - wyniki badań (16 stron)

Attitudes of Wroclaw university students towards enterprise (16 pages)

Autor: Renata Bajer-Marczak, Anna Marciszewska
Słowa kluczowe ang.:
PP. 144 - 160
DOI: 10.7172/1644-9584.36.9
Celem artykułu jest analiza i ocena postaw oraz zachowań przedsiębiorczych studentów studiów dziennych sześciu wrocławskich uczelni wyższych. Artykuł ma charakter empiryczny, zawarta w nim analiza dotyczy materiału zgromadzonego podczas badań ankietowych na grupie losowo dobranych studentów. Przeprowadzone badania miały na celu ustalić czynniki warunkujące przedsiębiorczość studentów studiów dziennych. Ponadto uwaga autorek skupia się na ocenie klimatu wobec przedsiębiorczości. Autorki próbują wysunąć wnioski, jak studenci studiów dziennych postrzegają system edukacji w odniesieniu do kreowania postaw przedsiębiorczych oraz jak oceniają swoje szanse jako młodych przedsiębiorców na rynku pracy. W końcowej części artykułu autorki umieszczają odniesienie do wyników badań przeprowadzonych na ten sam temat w roku 2010.
The purpose of the article is analyzing and rating of entrepreneurship attitude of students of six Wroclaw universities. The paper is empirical and based on analysis of questionnaires. Researchers were trying to find factors which determines entrepreneurship attitude of students. Authors also focus on assessing the attitudes towards entrepreneurship. Conclusions have been drawn on how students perceive educational system in creating entrepreneurship attitude and how they evaluate their chances on a job market. In the final part of the article the authors refer to the results of research on entrepreneurship of young people from 2010.

Przedsiębiorcy pasjonaci jako wzór dla rozwijania postaw przedsiębiorczych i pobudzania aktywności ludzi młodych (14 stron)

Entrepreneurship enthusiasts as a model for the development of entrepreneurship and stimulating young people activity (14 pages)

Autor: Dorota Ogrzyńska
Słowa kluczowe ang.:
PP. 161 - 175
DOI: 10.7172/1644-9584.36.10
W dzisiejszych czasach założenie własnej firmy staje się wyborem drogi życiowej i ścieżki kariery zawodowej, która stanowi alternatywę dla pracy na etacie. Jest to droga, którą coraz chętniej podążają w Polsce młodzi, najczęściej dobrze wykształceni ludzie. Chcą oni bowiem wprowadzać w życie własne pomysły oraz mieć swobodę w podejmowaniu decyzji. W przypadku gdy stworzenie firmy jest spełnieniem marzeń, wówczas droga do sukcesu nie wydaje się już taka żmudna. W dzisiejszej rzeczywistości przedsiębiorcy pasjonaci mogą wpływać na socjalizację przedsiębiorczą młodego pokolenia. Stanowią dobry wzór dla rozwijania postaw przedsiębiorczych i aktywności gospodarczej młodzieży. Ich sukcesy na rynku uczą, że zaangażowanie i pasja są kluczem do kariery. Jednocześnie tworzą warunki dla postępu społecznego przez wychowanie jednostek aktywnych, wykazujących inicjatywę. Poprzez kontakty z przedsiębiorcami pasjonatami młodzi ludzie mogą ukierunkować swoją wizję, a także znaleźć przyszłych partnerów w biznesie. Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu przedsiębiorczych działań z pasją na pobudzanie aktywności ludzi młodych. W pracy autorka koncentruje się na pasji jako podstawowym czynniku, który motywuje jednostki do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i sprzyja angażowaniu się w ambitne przedsięwzięcia. Autorka opiera się w pracy na literaturze, raportach dotyczących przedsiębiorczości oraz własnych projektach badawczych.
Nowadays the foundation of a private company becomes a choice of the way of life and a professional career path. It makes one of the alternatives for a regular job. This path is more often chosen by young and usually well-educated people. They want to put their own ideas into practice. They also want to have freedom in the process of making decisions. In case the foundation of a private company is a dream-come true, the path to success seems to be not so laborious. In today's reality the entrepreneurs who have a passion for business can influence the process of business socialization of a young generation. They present a good example for development of youth's entrepreneur posture and economic activity. Their success on the market teaches that engagement and passion make a key to career prospects. They simultaneously create conditions for social progress through bringing up active individuals showing their initiative. Through contacts with the entrepreneurs the young people can orient their vision as well as find their future business partners. The purpose of this paper is to analyze the impact of entrepreneurial activities with a passion for stimulation of young people. In this paper the author focuses on the passion as the primary factor that motivates the individual to establish and run a business and promotes involvement in ambitious projects. In the paper, the author relies on the literature, business reports and own research projects.

Postawy przedsiębiorcze młodzieży wsi popegeerowskiej - wyniki badań (17 stron)

Entrepreneurial attitudes of young rural state farm - research results (17 pages)

Autor: Jarosław Korpysa
Słowa kluczowe ang.:
PP. 176 - 193
DOI: 10.7172/1644-9584.36.11
Przedsiębiorczość, która jest odzwierciedlona m.in. w postawach i cechach człowieka, tj. w jego kreatywności, dynamiczności, a także skłonności do działania, jest zdeterminowana przez szereg czynników o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. Mając na uwadze uwarunkowania procesu aktywności przedsiębiorczej młodzieży wiejskiej, należy zauważyć, iż zwłaszcza wśród rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych tzw. wyuczona bezradność zdecydowanie utrudnia i hamuje rozwój "pierwiastka przedsiębiorczości" wśród społeczności lokalnej. Jednocześnie społeczność ta odczuwa potrzebę podejmowania wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy własnej sytuacji społeczno-materialnej. Celem niniejszego opracowania jest analiza postaw przedsiębiorczych młodzieży wsi popegeerowskiej. Na wstępie artykułu zostanie przedstawiona istota przedsiębiorczości. W dalszej kolejności będzie podjęta próba oceny potencjału przedsiębiorczego młodzieży wiejskiej na podstawie rezultatów własnych badań przeprowadzonych wśród analizowanej populacji w 2009 r. w województwie zachodniopomorskim.
Entrepreneurship, connected with human attitudes is determined by several economic and non-economic factors. Considering the rural youth entrepreneurial activity, it should be noted that especially among the families of former employees of State Farms, the so-called "learned helplessness" definitely makes it more difficult and prevents the development of entrepreneurship. The main aim of this article is to analyze the rural youth state farm entrepreneurship. At the beginning the theory of entrepreneurship will be presented. Next, the results of research which was conducted in 2009 in West Pomerania will be described.

Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów w ramach zajęć z forum integracji społeczno-gospodarczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (25 stron)

Creating entrepreneurial attitudes of the students in the class of social-business forum of integration at the Catolic University of Lublin John Paul II (25 pages)

Autor: Grzegorz Kida
Słowa kluczowe ang.:
PP. 194 - 219
DOI: 10.7172/1644-9584.36.12
W artykule zostanie przedstawiona analiza psychologiczna przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na społeczno-ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości w naszym kraju w kontekście ogólnoświatowego kryzysu z uwzględnieniem szans jej rozwoju oraz napotykanych barier. Scharakteryzowana zostanie również specyfika nauczania przedsiębiorczości, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorczości akademickiej. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród wskazanej grupy studentów zostanie przedstawiony, jako przykładowy, model dydaktyczny nauczania przedsiębiorczości zaocznych studentów zarządzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Na podstawie analiz badań ankietowych i literatury przedmiotu oraz znajomości tematu zostaną przeprowadzone rozważania na temat poszukiwania właściwych modeli nauczania przedsiębiorczości.
The article presents a psychological analysis of entrepreneurship and creation of entrepreneurship especially among young people. Particular attention will be paid to the socio-economic importance of entrepreneurship in our country in a global crisis, including its development opportunities and barriers encountered. A specific character of teaching entrepreneurship especially in the context of academic entrepreneurship will be also characterized. Based on surveys conducted among a specified group of students there will be presented as an example - a model of teaching business management to the students at the Catholic University of Lublin John Paul II. Based on the analysis of surveys and literature of the subject and knowledge about the subject, considerations will be carried out on the search for appropriate models of entrepreneurship education.