Spis treści

Problemy wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w gospodarce

Od redaktora naukowego

Systemy informatyczne stały się już tak powszechne, że chwilami przestajemy je zauważać. Jednocześnie już nie wyobrażamy sobie bez nich życia. W momencie gdy trafiły do urządzeń mobilnych, które bez przerwy możemy nosić ze sobą, stały się dla wielu niemal tak nieodzowne jak oddychanie. Niestety zaczynamy traktować je jak zegarek, nie obchodzi nas, co jest w środku, byle działały. Jakkolwiek. I często nie zastanawiamy się, czy rzeczywiście funkcjonują tak jak powinny, czy dają takie efekty, jakich należało się spodziewać, na tyle istotne, by ich zastosowanie rzeczywiście się opłacało, czy ich jakość jest na tyle wysoka, by zasługiwały na zastosowanie, czy ich funkcjonalność odpowiada naszym potrzebom i wymaganiom, czy…
Jest to stanowisko wysoce niebezpieczne, ponieważ może oznaczać zastój w tej dziedzinie, sygnał mówiący o tym, że wszystko, co można było skonstruować pod nazwą systemu informatycznego, zostało już zrobione, że to projektant oprogramowania ma zawsze rację i to on może i powinien kształtować nasze potrzeby w tym zakresie, nawet zaglądając nam dosłownie pod kołdrę.
Niniejsza publikacja ma za zadanie pokazać, że jeszcze ta dominacja producentodystrybutorów i nie nastąpiła. Że istnieje całkiem spora grupa osób, która w realu, a nie tylko oralno-wirtualnie stara się te systemy ocenić, rozwijać i dostosowywać do rzeczywistych potrzeb użytkownika, a nie tych wymyślonych przez marketingopolepszaczy naszego życia. A nie jest to zadanie ani łatwe, ani proste.
Bowiem rozwój informatyki ekonomicznej zawsze odbywał się w dwóch różnych, a przeciwstawnych kierunkach. Pierwszy z nich sprawiał, że systemy informatyczne były budowane z punktu widzenia klienta – umiejscawiane były coraz bliżej jego wymagań, były coraz bardziej przydatne, przyjazne, użyteczne, łatwe w obsłudze itp. Systemy informatyczne były w tym podejściu budowane dla człowieka. Drugi zaś dążył do tworzenia systemów informatycznych z punktu widzenia producenta – jak najprościej, jak najtaniej, w sposób jak najbardziej zestandaryzowany, a nie zawsze prosty i łatwy w obsłudze, raczej prosty w ich budowie. Systemy w tym ujęciu były budowane dla pieniędzy.
Z punktu widzenia zarządzania wydaje się, że sprzeczność ta może i powinna zostać rozstrzygnięta. Klient, któremu dostarczany jest produkt lub usługa niespełniająca, wbrew zapewnieniom czy nawet specyfikacjom, jego wymagań, w końcu przestanie go kupować. A rynek próżni nie lubi. W miejsce firm informatycznych, które nie potrafią się dostosować dopotrzeb użytkownika, wejdą następne. Takie, które uznają, że to systemy informatyczne są dla ludzi, a nie ludzie dla systemów. Takie, które uznają, że wymagania klienta wobec systemów są nadrzędną wartością pozwalającą kształtować łańcuch wartości najbardziej korzystny dla organizacji. Taką przynajmniej – czytając nadesłane przez Autorów artykuły – możemy mieć nadzieję.
Jak widać, pełny przegląd wszystkich problemów związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych nie jest prawdopodobnie możliwy. Jak również ich satysfakcjonujące rozwiązanie. Dlatego przedstawiony w niniejszym numerze Problemów Zarządzania zbiór artykułów naukowych też tego tematu nie wyczerpuje. Niemniej, pozwala on na wyodrębnienie kilku najistotniejszych trendów w identyfikacji i przezwyciężaniu problemów wynikających z różnego rodzaju uwarunkowań zastosowań systemów informatycznych nie tylko w praktyce zarządzania, ale również w budowie społeczeństwa informacyjnego.
Pierwszy artykuł – niejako wprowadzający do tematyki – analizuje trendy rozwojowe technologii informacyjnych traktowanych jako narzędzia wspomagania systemów zarządzania.
Następne cztery artykuły dotyczą najistotniejszych problemów związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych do zarządzania w gospodarce elektronicznej: użyteczności elektronicznego biznesu, satysfakcji jako kryterium jakości e-commerce, determinant rozwojowych witryn dystrybucji treści oraz ontologii oceny jakości serwisów internetowych. Nawiązaniem do ostatniego artykułu jest artykuł o kryteriach oceny edytorów ontologii.
Kolejna część numeru dotyczy uwarunkowań związanych z wykorzystaniem systemów internetowych w środowisku e-commerce: adaptacyjnych systemów agentowych, roli portali intranetowych w zarządzaniu wiedzą, problemów zastosowania architektury korporacyjnej do koordynacji cyfrowej transformacji w sieciach organizacji oraz standaryzacji funkcjonalności i modelowania systemu B2B.
Istotną grupą problemów było zawsze wykorzystanie informatyki w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Temu zagadnieniu poświęcone są następne cztery artykuły dotyczące: wielokryterialnej oceny systemów BI dla MŚP, wykorzystania w nich technologii mobilnych oraz prototypowania strategii konkurencyjności w MŚP przy użyciu podejścia rozmytego.
Problemy wykorzystania systemów informatycznych na poziomie kraju i województw porusza artykuł o czynnikach sukcesu systemów e-government. Dwa następne artykuły ukazują w nowym świetle zjawisko przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) – z punktu widzenia redukcji kosztów oraz barier wdrożeniowych.
Ostatni artykuł podsumowuje wcześniejsze rozważania w kontekście aspektów prawnych regulacji rynku nowych technologii od strony ochrony praw autorskich.
Zestaw przedstawionych problemów zastosowań nowoczesnych systemów informatycznych w gospodarce, które udało się przedstawić w bieżącym numerze Problemów Zarządzania, jest więc stosunkowo szeroki i zróżnicowany. Pozostaje mieć nadzieję, że każdy z Czytelników z tak szerokiego wachlarza tematów będzie mógł wybrać dla siebie coś, co go głęboko zainteresuje i zachęci do podjęcia dalszych badań w tym kierunku.
Wydaje się, że tak obszerny zakres omawianych zagadnień pozwoli poznać Czytelnikowi istotę problemów zastosowania systemów informatycznych w gospodarce i pomoże mu zrozumieć złożoność problemów, przed którymi stoi informatyka ekonomiczna. W tym miejscu wypada też podziękować Autorom za nadesłanie tak interesujących tekstów – nie tylko tych, które złożyły się na prezentowaną publikację, ale również tych, które – wbrew moim intencjom – w niniejszym numerze niestety się nie zmieściły. Dziękuję też recenzentom, których cenne uwagi przyczyniły się do dokonanego wyboru i podniesienia i tak wysokiej jakości merytorycznej niniejszej publikacji, której ostateczną weryfikacją będzie zainteresowanie Czytelników.

W imieniu Redakcji
Witold Chmielarz

 

 

Zawartość numeru

Technologia informacyjna jako narzędzie wspomagania systemu zarządzania – analiza trendów (10 stron)

Information Technology as a Tool for Management: Analysis of Trends (10 pages)

Autor: Jerzy Kisielnicki
Słowa kluczowe: technologia informacyjna, system zarządzania, trendy TI, narzędzia zarządzania, globalizacja
Słowa kluczowe ang.: Information technology, management system., IT trends, management tools, globalization
PP. 13 - 23
DOI: 10.7172/1644-9584.52.1
Przedmiotem artykułu jest analiza okresu ostatnich 35 lat. Okres lat 1980–1984 to czas, kiedy na Wydziale Zarządzania zmienił się program studiów z zakresu zastosowań informatyki w zarządzaniu. W latach 80. XX wieku powstał również wydziałowy ośrodek obliczeniowy. Jest to też okres transformacji systemu zarządzania i okres rozwoju informatyki. Rozwój systemów i technologii informatycznej jest dość mocno skorelowany ze zmianami metod zarządzania i struktur organizacyjnych. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Jakim zmianom uległ system zarządzania, który musiał się dostosować się do coraz to powszechniejszego stosowania zarządzania projektowego i globalizacji zarządzania? Jakie w tym czasie nastąpiły zmiany w technologii informacyjnej?

Użyteczność e-commerce w badaniach polskich użytkowników (12 stron)

The Usefulness of e-Commerce in Studies on Polish Users (12 pages)

Autor: Jarosław Banaś, Zbigniew Pastuszak
Słowa kluczowe: e-commerce, Model Akceptacji Technologii, Modele Równań Strukturalnych
Słowa kluczowe ang.: e-commerce, Technology Acceptance Model, Structural Equation Model
PP. 24 - 36
DOI: 10.7172/1644-9584.52.2
Artykuł dotyczy zagadnień użyteczności e-commerce. Prezentuje wyniki badania na próbie 511 osób – w formie opisu statystycznego i w ujęciu modelowym. Do utworzenia modelu badawczego wykorzystano założenia Modelu Akceptacji Technologii oraz Modelu Adekwatności Zadań i Technologii. Dodatkowo w pracy poszukiwano różnic w postrzeganiu e-commerce ze względu na płeć respondentów. W pracy wykorzystano zarówno proste analizy, jak również analizy sił oddziaływań w czterech wersjach modelu badawczego.

Badanie satysfakcji jako atrybutu jakości systemów e-usługowych (13 stron)

The Studies of Satisfaction Understood as An Attribute of e-Service Systems Quality (13 pages)

Autor: Karol Łopaciński, Leszek A. Maciaszek
Słowa kluczowe: satysfakcja użytkownika, jakość oprogramowania, systemy e-usługowe
Słowa kluczowe ang.: user satisfaction, software quality, e-services systems
PP. 37 - 50
DOI: 10.7172/1644-9584.52.3
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na różnego typu e-usługi na rynku pojawia się coraz więcej systemów pozwalających na świadczenie tego typu usług i zarządzanie nimi. Doskonalenie jakości takich narzędzi powinno być dokonywane przy współudziale klientów, na podstawie informacji o poziomie ich zadowolenia z użytkowania. Jest to możliwe dzięki prowadzeniu przez przedsiębiorstwa regularnych badań satysfakcji użytkowników. W artykule zaprezentowano koncepcję szacowania satysfakcji z użytkowania oprogramowania e-usługowego, która opiera się na dorobku badań marketingowych oraz badań nad jakością oprogramowania. 

Determinanty rozwoju serwisów dystrybucji treści komercyjnych w Polsce (15 stron)

Determinants of Development of Commercial Content Distribution Services in Poland (15 pages)

Autor: Witold Chmielarz
Słowa kluczowe: determinanty rozwoju serwisów internetowych, platformy dystrybucji treści komercyjnych
Słowa kluczowe ang.: determinants of Internet services development, platforms for commercial content distribution
PP. 51 - 66
DOI: 10.7172/1644-9584.52.4
Celem niniejszego artykułu jest określenie czynników, które wpływają na rozwój poszczególnych rodzajów serwisów dystrybucji treści komercyjnych w Polsce na początku 2014 r. Analizy dokonano za pomocą metody punktowej. Pozwoliło to uzyskać obiektywne wyniki oceny badanych serwisów. W części pierwszej formułowany jest cel oraz założenia pracy. Następnie zostaje przeprowadzona analiza porównawcza według wyróżnionych kryteriów. Ostatnia część zawiera wnioski wynikające z badania. 

Budowa ontologii na potrzeby oceny jakości serwisów internetowych (11 stron)

Ontology Construction for the Website Quality Evaluation (11 pages)

Autor: Paweł Ziemba, Ryszard Budziński
Słowa kluczowe: modelowanie ontologii, integracja ontologii, Methontology, logika opisowa
Słowa kluczowe ang.: ontology modeling, ontology integration, Methontology, description logic
PP. 66 - 77
DOI: 10.7172/1644-9584.52.5
W artykule przedstawiono koncepcję integracji metod oceny jakości serwisów internetowych. Do realizacji tego celu autorzy proponują zastosowanie ontologii odzwierciedlających wskazane metody. Do budowy takich ontologii zastosowano metodykę Methontology, a głównym problemem była ocena skonstruowanych ontologii. Proces oceny został przeprowadzony z wykorzystaniem mechanizmu wnioskującego i logiki opisowej, co pozwoliło na wskazanie i usunięcie błędów w modelowanej ontologii.  

Kryteria oceny edytorów ontologii (9 stron)

Criteria of Ontology Editors Evaluation (9 pages)

Autor: Helena Dudycz
Słowa kluczowe: ontologia, edytor ontologii, ocena wielokryterialna
Słowa kluczowe ang.: ontology, ontology editor, multi-criteria evaluation
PP. 78 - 87
DOI: 10.7172/1644-9584.52.6
Można zauważyć rosnące zainteresowanie zastosowaniem w systemach informatycznych ontologii, która ma za zadanie zobrazować model określonej dziedziny. W tym celu korzysta się z edytorów pozwalających na jej zapisanie. Pojawia się coraz więcej programów open source, jak również komercyjnych, mających wspomóc proces tworzenia ontologii. W artykule omówiono propozycję jedenastu kryteriów służących ocenie edytorów ontologii. Dla każdego przedstawiono skalę ocen. Zaproponowany wykaz kryteriów może posłużyć do przeprowadzenia badania i oceny edytorów ontologii z użyciem metod punktowych (scoringowych). 

Adaptacyjne systemy agentowe we współczesnym środowisku e-commerce (12 stron)

Adaptive Agent Systems in Contemporary e-Commerce Environment (12 pages)

Autor: Mieczysław Lech Owoc, Łukasz Piasny
Słowa kluczowe: systemy agentowe, adaptacyjność, e-commerce
Słowa kluczowe ang.: agent systems, adaptability, e-commerce
PP. 88 - 100
DOI: 10.7172/1644-9584.52.7
Ewolucja priorytetów konsumenckich, ukierunkowana na oszczędność czasu transakcji, spersonalizowane podejście i ogólne odejście od ceny jako jedynego i najważniejszego wyznacznika jakości produktów i usług spowodowały nasilenie dynamiki zmian zachodzących w handlu elektronicznym. Zdeterminowało to konieczność zastosowania technologii, która w sposób efektywny sprostałaby wymogom stawianym przez analizowany rynek. Technologią taką są inteligentni agenci programowi. Autorzy, poprzez wyróżnienie wybranych zastosowań systemów tej klasy w obszarze analizowanego rynku, wskazują na cechę adaptacyjności jako kluczową dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania tych systemów. Niniejszy artykuł prezentuje różne podejścia do kwestii adaptacyjności, która jest odpowiedzią na konieczność dostosowania się agentów do dynamiki zmian zachodzących w środowisku e-commerce. Wymóg taki wynika zarówno z potrzeby modyfikowania swojego zachowania w reakcji na bodźce płynące z otoczenia, jak i z interakcji z innymi agentami w systemach wieloagentowych.

Oddziaływanie portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach (11 stron)

The Impact of Intranet Portals on Knowledge Management in Contemporary Organizations (11 pages)

Autor: Marcin Sikorski, Bohdan Ludwiszewski, Jan Fazlagić, Aleksander Sala
Słowa kluczowe: intranet, portal intranetowy, zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny
Słowa kluczowe ang.: intranet, intranet portal, knowledge management, intellectual capital
PP. 101 - 112
DOI: 10.7172/1644-9584.52.8
Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród ekspertów ds. komunikacji wewnętrznej i intranetu na temat postrzeganego w ich praktyce oddziaływania portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w organizacjach. Zdaniem ekspertów-respondentów portale intranetowe najsilniej oddziaływają na transfer wiedzy i wykorzystywanie wiedzy, a w mniejszym, ale zauważalnym stopniu na ewaluację i rozwój wiedzy, innowacyjność w organizacji i motywowanie do dzielenia się wiedzą. Paradoksalnie, zdaniem ekspertów wpływ portali intranetowych jest marginalny na sfery: zwiększanie kompetencji pracowników oraz identyfikowanie wiedzy. 

Zastosowanie architektury korporacyjnej do koordynacji cyfrowej transformacji w sieciach organizacji (11 stron)

The Use of Enterprise Architecture to Coordinate the Digital Transformation of Organization Networks (11 pages)

Autor: Andrzej Sobczak
Słowa kluczowe: sieć organizacji, cyfrowa transformacja, architektura korporacyjna, transformacja organizacji
Słowa kluczowe ang.: organization network, digital transformation, enterprise architecture, organization transformation
PP. 113 - 124
DOI: 10.7172/1644-9584.52.9
Efektywne wdrażanie cyfrowej transformacji zaczyna mieć kluczowe znaczenie dla firm z coraz większej liczby sektorów. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania architektury korporacyjnej do koordynacji takiego przedsięwzięcia dla sieci organizacji. Omówiono strukturę autorskiego modelu oraz wskazano na kierunki dalszych prac nad tą koncepcją. 

Standaryzacja funkcjonalności i modelowanie systemu B2B (9 stron)

Standardizing the Functionalities and Modeling of the B2B System (9 pages)

Autor: Monika Łobaziewicz
Słowa kluczowe: system B2B, Unified Modeling Language, standaryzacja funkcjonalności systemu B2B, modelowanie systemu B2B
Słowa kluczowe ang.: B2B system, Unified Modeling Language, functional standardization of B2B system, B2B system modeling
PP. 125 - 134
DOI: 10.7172/1644-9584.52.10
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach drugiego etapu projektu „Opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu B2B opartego o technologie internetowe w wyniku prac badawczo-rozwojowych”, które doprowadziły do standaryzacji funkcjonalności głównych modułów systemu typu B2B oraz opracowania modelu jego budowy. W pierwszej części artykułu omówiono standard zapisu funkcjonalności w systemie B2B, w drugiej zaś zaprezentowano model systemu B2B. 

Wielokryterialna ewaluacja systemu klasy BI dla MŚP oparta na podejściu BI Scorecard Framework (13 stron)

Multi-Criteria Evaluation of BI Systems for SMEs Based on the BI Scorecard Framework Approach (13 pages)

Autor: Mirosław Dyczkowski, Jerzy Korczak, Helena Dudycz
Słowa kluczowe: ewaluacja systemu BI, Inteligentny kokpit menedżerski, ramowa karta wyników, projekt InKoM
Słowa kluczowe ang.: BI system evaluation, intelligent dashboard, scorecard framework, InKoM project
PP. 136 - 149
DOI: 10.7172/1644-9584.52.11
W artykule1 przedstawiono podejście do ewaluacji systemów Business Intelligence (BI) zastosowane w projekcie InKoM. Metoda ewaluacji opiera się na ramowej karcie wyników, przeznaczonej dla systemów i projektów dedykowanych menedżerom małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Opracowując metodę ewaluacji, przeanalizowano i dostosowano do obszaru MŚP znane, dostępne na rynku komercyjne i niekomercyjne modele dojrzałości BI, standardy użyteczności i ramowe karty wyników. Warto zauważyć, że ramowe karty wyników zostały rozszerzone o nowe kryteria oceny, związane z innowacyjnymi, opartymi na wiedzy funkcjonalnościami stworzonymi w projekcie InKoM, zwłaszcza takimi jak ontologie wiedzy ekonomicznej i finansowej oraz interaktywny, wizualny interfejs nawigacji i eksploracji oparty na mapie pojęć. Wybrane elementy rozszerzonej ramowej karty wyników oraz procedura jej zastosowania w wielokryterialnej ewaluacji projektu InKoM są przedstawione i omówione w prezentowanym artykule. 

Wykorzystanie technologii mobilnych w biznesie – badanie pilotażowe świadomości organizacji polskiego sektora MŚP (11 stron)

The Use of Mobile Technology in Business – a Pilot Study of Consciousness of Polish SME Sector Organizations (11 pages)

Autor: Marek Zborowski, Katarzyna Zarańska
Słowa kluczowe: urządzenia mobilne, RWD, e-commerce, mobilne strony WWW, MŚP
Słowa kluczowe ang.: mobile devices, RWD, e-commerce, mobile websites, SMEs
PP. 150 - 161
DOI: 10.7172/1644-9584.52.12
W artykule przedstawiono główne aspekty rozwoju rynku urządzeń oraz rozwiązań mobilnych przeznaczonychdo korzystania z Internetu. Obszernie zaprezentowano przeprowadzone badanie pilotażowe dotycząceświadomości wykorzystania technologii mobilnych w aspekcie mobilnych stron WWW. Badanie objęłocztery główne kategorie przedsiębiorstw, tj. posiadające mobilne strony internetowe, realizujące projektwdrożenia tego typu rozwiązania, planujące rozpocząć takie przedsięwzięcie oraz niezakładające podjęciatego typu działań. Następnie przestawiono otrzymane wyniki badań pilotażowych oraz dokonano ichanalizy. Artykuł wieńczą wnioski dotyczące poziomu świadomości wykorzystania mobilnych technologiiWWW w biznesie w polskim sektorze MŚP.Słowa kluczowe: urządzenia mobilne, RWD, e-commerce, mobilne strony WWW, MŚP.

Podejście rozmyte w prototypowaniu strategii konkurencyjności MŚP (13 stron)

The Fuzzy Approach in Prototyping SMEs Competitiveness Strategy (13 pages)

Autor: Katarzyna Rostek
Słowa kluczowe: strategia konkurencyjności, analiza konkurencyjności, niepewność i nieprecyzyjność danych, hybrydowa AHP, analiza regresji, rozmyte drzewa decyzyjne
Słowa kluczowe ang.: competitiveness strategy, competitive analysis, uncertain and imprecise data, hybrid AHP, regression analysis, uzzy decision trees
PP. 162 - 175
DOI: 10.7172/1644-9584.52.13
Wspomaganie problemów decyzyjnych źle strukturalizowanych, a do takich należy zaliczyć zadania z zakresu wyznaczania strategii konkurencyjności, przy braku dostępu do wiedzy eksperckiej jest trudne i nieefektywne. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa, czego przykład stanowią MŚP, mają możliwość korzystania z zasobów wiedzy eksperckiej. Istnieje zatem potrzeba zastąpienia doświadczenia i umiejętności ekspertów wiedzą pozyskiwaną poprzez analizę danych pochodzących z przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Dane te są zazwyczaj niekompletne i niedokładne, co decyduje o precyzji podejmowanych decyzji. Znane z literatury przedmiotu metody wyznaczania strategii konkurencyjności nie wykorzystują dostępnych technik drążenia danych i uwzględniających ich niepewność technik wnioskowania rozmytego. Proponowana metoda integrująca te techniki stanowi atrakcyjną alternatywę dla stosowanych metod jakościowych lub jakościowo-ilościowych. Weryfikacja metody została przeprowadzona na grupie MŚP świadczących usługi medyczne. 

Czynniki sukcesu e-government – perspektywa Polski i województw (15 stron)

Critical Success Factors for e-Government: Perspectives of Poland and Its Provinces (15 pages)

Autor: Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Maria Jadamus-Hacura
Słowa kluczowe: e-administracja, krytyczne czynniki sukcesu, administracja publiczna, sukces, Polska
Słowa kluczowe ang.: e-government, critical success factors, success, public administration, Poland
PP. 176 - 191
DOI: 10.7172/1644-9584.52.14
Artykuł przedstawia wyniki badań1 nad krytycznymi czynnikami sukcesu (CSFs) elektronicznej administracji publicznej (e-government). Celem wieloetapowych badań było zidentyfikowanie CSFs dla e-government w przekroju Polski i poszczególnych województw. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano e-government i zdefiniowano sukces e-government. Następnie wskazano na teorię CSFs jako przydatną w identyfikacji czynników wpływających na sukces e-government. W drugiej części artykułu zaprezentowano katalog CSFs oraz zidentyfikowano czynniki krytyczne dla e-government w Polsce. Projekcji czynników dokonano również w ujęciu szesnastu województw. Artykuł kończą konkluzje oraz wskazanie kierunków dalszych prac. 

Uwarunkowania rozwoju systemów e-government w Republice Południowej Afryki z perspektywy użytkownika indywidualnego (11 stron)

Determinants of e-Government Development in the Republic of South Africa from the Perspective of a Private User (11 pages)

Autor: Oskar Szumski
Słowa kluczowe: e-usługa, e-government, Republika Południowej Afryki, e-usługi dla obywateli
Słowa kluczowe ang.: e-service, e-government, South Africa, e-services for citizens
PP. 192 - 203
DOI: 10.7172/1644-9584.52.15
W opracowaniu przedstawiono rozwój systemów e-government w RPA oraz główne czynniki, które miały na niego wpływ. Omówiono koncepcję świadczenia e-usług dla obywateli wraz ze skalą poziomu zaawansowania. Następnie przedstawiono wyniki analizy e-usług świadczonych przez administrację publiczną w RPA. W podsumowaniu zawarto rekomendacje i wnioski co do kierunków rozwoju e-government w RPA.

Analiza możliwości wykorzystania modelu cloud computing w kontekście redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury IT współczesnych organizacji (12 stron)

An Analysis of the Possibilities of Utilization the Cloud Computing Model in the Context of the Reduction of Costs Connected with Functioning of the IT Infrastructure of Contemporary Organizations (12 pages)

Autor: Janusz Wielki
Słowa kluczowe: przetwarzanie w „chmurze”, technologie informatyczne, koszty
Słowa kluczowe ang.: cloud computing, Information technology, costs
PP. 204 - 216
DOI: 10.7172/1644-9584.52.16
Artykuł jest poświęcony kwestii możliwości redukcji kosztów związanych z infrastrukturą IT organizacji i ich funkcjonowaniem w kontekście wykorzystania przez nie modelu cloud computing, cieszącego się coraz większą popularnością. Artykuł składa się ze wstępu i pięciu części. W pierwszej została przedstawiona krótka analiza wydatków przeznaczanych przez współczesne organizacje na technologie informatyczne. Następnie zdefiniowano pojęcie cloud computing, przedstawiono podstawowe elementy tego podejścia oraz zaprezentowano najważniejsze przyczyny jego rozwoju. Kolejna cześć artykułu została poświęcona analizie różnych aspektów związanych z modelem cloud computing, mogących być źródłem redukcji kosztów. Przedostatnia część artykułu zawiera analizę perspektyw rozwoju i wykorzystania rozwiązań „chmurowych”. Uwzględniono w tym kontekście badania dotyczące sektora MŚP oraz przykłady związane z sektorem publicznym w Stanach Zjednoczonych. Końcowa cześć artykułu zawiera najważniejsze wnioski i konkluzje.

Bariery wdrożeniowe związane z wykorzystaniem cloud computing oraz ich przejawy w ocenie użytkowników (10 stron)

Implementation Barriers Associated with the Use of Cloud Computing and Its Aspects in the Rating by Users (10 pages)

Autor: Tomasz Parys
Słowa kluczowe: cloud computing, bariery wdrożeniowe, systemy informatyczne, usługi informatyczne
Słowa kluczowe ang.: cloud computing, implementation barriers, information systems, information services
PP. 217 - 227
DOI: 10.7172/1644-9584.52.17
Artykuł przedstawia cloud computing jako model świadczenia usług informatycznych. Syntetycznie scharakteryzowano samo pojęcie. Omówiono podstawowe jego cechy, modele oferowania usług oraz modele wdrożeniowe. Zaprezentowano także wybrane dane statystyczne dotyczące rynku tego typu usług. Zasadniczą część opracowania stanowi prezentacja barier wdrożeniowych tej koncepcji. Zaprezentowano wyniki badań własnych autora oraz dokonano ich syntetycznego omówienia. 

Potrzeba wykorzystania narzędzi Enterprise Project Management w przedsiębiorstwie międzynarodowym – studium przypadku (11 stron)

The Need for Enterprise Project Management Tools Use in Transnational Enterprises – a Case Study (11 pages)

Autor: Krzysztof Redlarski
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, przedsiębiorstwa międzynarodowe, korporacje transnarodowe, narzędzia Enterprise Project Management, projekty informatyczne
Słowa kluczowe ang.: project management, transnational enterprises, Enterprise Project Management, IT projects
PP. 228 - 239
DOI: 10.7172/1644-9584.52.18
Celem pracy jest omówienie kierunków zmian wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach o charakterze międzynarodowym. Pokazano aktualne praktyki dotyczące ich wykorzystania oraz omówiono szanse i zagrożenia, jakie im towarzyszą. W prezentowanej pracy zastosowano metodę studium przypadku uzupełnioną o przegląd literatury uwzględniający możliwości wykorzystania narzędzia Enterprise Project Management przez wybrane przedsiębiorstwa. Analizie poddano projekt wdrożenia narzędzia informatycznego do wspomagania procesów zarządzania projektami w przedsiębiorstwie międzynarodowym. Omówiono jego zalety oraz wady w stosunku do tradycyjnych sposobów zarządzania. Wskazano szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw wynikające z zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Zaprezentowane wyniki badań mogą stanowić wsparcie dla decydentów odpowiedzialnych za rozwój i wdrażanie nowych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Wnioski zawarte w pracy mogą ułatwiać podjęcie trafnej decyzji w zakresie skutecznego wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami.

Problemy regulacji rynku nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich (18 stron)

Regulating the Market for New Technologies with Particular Emphasis on the Protection of Copyright (18 pages)

Autor: Włodzimierz Szpringer
Słowa kluczowe: komunikacja elektroniczna, technologia ICT, internet, software, e-podpis, standardy, prawa własności intelektualnej
Słowa kluczowe ang.: electronic communication, ICT, internet, software, digital signature, standards, IPR
PP. 240 - 258
DOI: 10.7172/1644-9584.52.19
Autor omawia kluczowe problemy regulacji rynku nowych technologii, Problemy, które znalazły miejsce w literaturze i orzecznictwie ostatnich lat, to m.in. jednolita usługa komunikacji elektronicznej, próby opracowania jednolitych, paneuropejskich standardów e-podpisu, nowe trendy w stosowaniu prawa konkurencji w sektorze telekomunikacji, neutralność sieci, zakładająca równy dostęp do sieci, problem standardów, dzielenie się plikami z perspektywy licencji paneuropejskich, prawa autorskie do kopii analogowych i cyfrowych, korzystanie z utworów w chmurze, lokalizacja odpowiedzialności operatorów ISP, jak również płatności elektroniczne.