Spis treści

Wykorzystanie trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji

Od redaktora naukowego

Efektem globalizacji i integracji regionalnej jest nie tylko internacjonalizacja i standaryzacja produkcji, ale także przenikanie się różnych kultur oraz stylów i metod zarządzania. W rezultacie w krajach otwartych na świat tworzy się niejako zestandaryzowany model zarządzania. Opiera się on głównie na próbach precyzyjnego ustalenia strategii rozwoju firmy, określeniu jej głównych celów oraz sposobów dojścia do nich. Cele te wszakże się zmieniają i raz jest to np. maksymalizacja zysku, innym razem udział w rynku, a jeszcze w innym wypadku oba te cele równocześnie. Różne także bywają sposoby ich osiągnięcia. Czasami wykorzystuje się do tego produkcję w kraju, a czasami outsourcing - zarówno rodzimy, jak i zagraniczny. Outsourcing jest tańszy, ponieważ produkcja lokowana jest głównie tam, gdzie są niższe koszty wytwarzania, a czasami także tańsze surowce. Na pierwszy rzut oka tańszy jest także outsourcing krajowy. Z drugiej jednak strony wiadomo, że pracownicy zatrudnieni w firmie czasowo lub na zlecenie nie dochowują lojalności, nie tworzą tożsamości firmy i w efekcie korzyści z obniżki kosztów wytwarzania często bywają pozorne. W wielu zatem przypadkach odchodzi się od tego sposobu zarządzania przedsiębiorstwami. Oznacza to zatem zmianę podejścia do budowania strategii firmy. Zmieniają się także zasady i metody wyceny firm. Odnosi się to także do gospodarki polskiej, która z jednej strony przechodzi transformację systemową, a z drugiej buduje zręby otwartej gospodarki rynkowej biorącej udział w międzynarodowym podziale pracy, a tym samym w konkurowaniu na otwartym rynku. W prezentowanym numerze kwartalnika "Problemy Zarządzania" większość tekstów poświęcono wykorzystaniu trendów, mód oraz współczesnych koncepcji zarządzania w Polsce w okresie transformacji. Prezentacja poglądów wielu autorów od lat zajmujących się tymi kwestiami ma walory zarówno poznawcze jak i praktyczne. Może zatem służyć z jednej strony studentom i pracownikom naukowym w systematyzacji zmian zachodzących w zarządzaniu, wywołanych głównie procesem globalizacji, z drugiej zaś strony powinna pomóc praktykom życia gospodarczego w Polsce - w tym przedsiębiorcom - w podejmowaniu decyzji gospodarczych adekwatnych do zmian zachodzących na świecie. W numerze zamieszczone są także teksty dotyczące wykorzystania ostatnich trendów w zarządzaniu w kierowaniu firmami nieprodukcyjnymi. Teksty zaprezentowane w niniejszym numerze można podzielić na kilka grup. W pierwszej z nich znajdują się opracowania pokazujące, jak zmieniają się metody zarządzania w Polsce i funkcjonujące na ich temat wyobrażenia. Do tej grupy zaliczyć należy przede wszystkim teksty: Stefana Kwiatkowskiego i Lesława Wasilewskiego, Krzysztofa Klincewicza i Aleksandry Olkowskiej-Spik, Łukasza T. Marciniaka, Marka Kunasza, Wandy Zaremby oraz Ewy Mazur-Wierzbickiej. Rolę procesu podstawowego dla zmian zachodzących w gospodarce czasu transformacji tj. restrukturyzacji scharakteryzowano w materiale Ryszarda Borowieckiego i Andrzeja Jakiego. W numerze znalazły się także dwa opracowania analizujące sposoby konkurowania w Polskiej gospodarce: na przykładzie ewolucji rynku energetycznego (Łukasz Dąbek i Robert Rządca) oraz w przemyśle pokryć podłogowych (Jacek Bendkowski). Dwa kolejne teksty wskazują na rolę, jaką odgrywają często pomijane w analizach organizacyjnych i rynkowych relacje personalne. Opracowanie Svetlany Gudkovej koncentruje się na tego typu relacjach na linii przedsiębiorca - otoczenie, podczas gdy artykuł Urszuli Gulan wskazuje na rolę władzy i powiązań nieformalnych w stosunkach wewnątrz przedsiębiorstwa. Tekstem o bardziej uniwersalnym charakterze jest nie odnoszący się bezpośrednio do polskiej rzeczywistości artykuł dwóch pracowników Uniwersytetu w Weronie Giovanniego Tondiniego i Luca Zarriego dotyczący złożoności motywacyjnej. Mając świadomość, że prezentowany numer jest dopiero początkiem szerszej dyskusji nad wykorzystaniem trendów, mód i teorii współczesnego zarządzania w Polsce, serdecznie zachęcam szanownych Czytelników do przesyłania do redakcji wszelkich uwag oraz do podejmowania tej tematyki i publikowania na naszych łamach. prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Zawartość numeru

Restrukturyzacja w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa (10 stron)

Restructuring in the enterprise value creating (10 pages)

Autor: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki
Słowa kluczowe ang.:
PP. 7 - 17
W warunkach transformacji systemowej w Polsce restrukturyzacja była postrzegana przede wszystkim jako narzędzie służące przystosowaniu przedsiębiorstwa do wymogów gospodarki rynkowej. Obecnie, po blisko 20 latach realizacji procesu transformacji, restrukturyzacja staje się narzędziem wzrostu efektywności przedsiębiorstwa oraz narzędziem realizacji jego celów. Z punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstwa głównym celem jest kreowanie jego wartości. W ten sposób restrukturyzacja staje się także narzędziem kreowania wartości przedsiębiorstwa. Tylko bowiem przedsiębiorstwa efektywne, gwarantujące swoim właścicielom uzyskiwanie satysfakcjonujących ich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału, mogą być postrzegane jako atrakcyjna forma inwestycji, a tym samym posiadać korzystne warunki dla dalszego rozwoju.
During the systemic transformation in Poland, restructuring has been treated as a tool of enterprise's adjustment to the market economy principles. Nowadays, after nearly 20 years of transformation processes being in progress, we should understand restructuring as a tool of the enterprise's effective growth and improved efficiency of accomplishing its objectives. From the enterprise's owners' point of view the main target is to create value of enterprise. In this way, restructuring is also a tool of the enterprise's value creation. Only efficient enterprises provide their owners with a satisfactory return on invested capital rate, which can be viewed as an attractive form of investment and which may offer favorable conditions for further development.

Stabilność ewolucyjna polskiego rynku energetycznego - PKE versus BOT (21 stron)

Evolutionary stability of the Polish energy market - PKE vs. BOT (21 pages)

Autor: Łukasz Dąbek, Robert A. Rządca
Słowa kluczowe ang.:
PP. 18 - 39
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o stabilność polskiego sektora energetycznego. Do badania stabilności sektora autorzy wykorzystali model Johna Maynarda Smitha i Georga R. Pricea z 1973 r. Pierwotnie model ten, oparty na teorii gier, wykorzystywany był w biologii ewolucyjnej - służył do badania ewolucji (stabilności) populacji gatunków biologicznych. Adaptacja modelu do nauk zarządzania pozwala w nowatorski sposób spojrzeć na problem równowagi rynkowej. Dostosowując model do realiów ekonomicznych autorzy dokonali próby oceny kierunku ewolucji bieżących oraz przyszłych - po planowanej na koniec 2006 roku konsolidacji - struktur organizacyjnych czołowych graczy polskiego sektora producentów energii elektrycznej: Południowego Koncernu energetycznego S.A. oraz BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Przy pomocy narzędzia, jakie daje teoria gier, model odpowiada na pytanie, w jaki sposób uczestnicy rynku podejmując decyzje, mogą wpływać na poziom stabilności i konkurencyjność rynku energii elektrycznej w Polsce. Autorzy uważają, że podobna analiza może posłużyć do badania dowolnych, konkurencyjnych podmiotów gospodarczych.
An attempt has been made in this article at answering the question of stability of the Polish power industry sector. To analyze the stability of the sector, the authors apply the model developed by John Maynard Smith and George R. Price in 1973. Originally, the model, based on the Theory of Games, was applied in the evolutionary biology to study evolution (stability) of the populations of biological species. Adopting this model to the management science enables an innovative approach to the problem of market equilibrium. Having adjusted the model to the economic realities, the authors attempted at evaluating the orientation of the current and future (after the consolidation due at the end of 2006) organizational structures of the lead companies in the Polish sector of electric energy providers: Polski Koncern Energetyczny S.A. (the Southern-Poland power concern, a joint-stock company), abbreviated into PKE, and BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (BOT mining and power industry, a joint stock company). Using the instrument provided for by the Theory of Games, the model answers the question of how the participants in the market can through their decisions influence the stability and competitiveness of the market of electrical power in Poland. The authors believe that a similar analysis can be applied to study any other competitive economic entities.

Uwarunkowania sprzyjające rozwojowi gier organizacyjnych w firmach działających w Polsce (10 stron)

Special circumstances that make Polish companies particularly exposed to organizational games (10 pages)

Autor: Urszula Gulan
Słowa kluczowe ang.:
PP. 40 - 50
Artykuł porusza problematykę czynników sprzyjających rozwojowi gier organizacyjnych. Autorka przedstawia krótkie studium przypadku polskiego oddziału międzynarodowej korporacji, w którym w wyniku splotu różnych zdarzeń system polityczny nabrał ogromnego znaczenia. Analizując sytuację w tej konkretnej firmie oraz przywołując zjawiska z rynku polskiego, autorka stawia szereg hipotez na temat szczególnej podatności firm działających na rynku polskim na wzrost znaczenia gier organizacyjnych.
This article focuses on the drivers that intensify organizational games. Based on the analysis of the case study of a Polish branch of a multinational corporation, the author develops several hypotheses. According to the author, due to some special circumstances the organizations that operate on the Polish market are more threatened with the appearance of the organizational games than e.g. those that operate in Western Europe or the USA.

Polskie wizje współczesnego zarządzania - analiza raportów rocznych spółek giełdowych (16 stron)

Polish visions of modern management - an analysis of the annual reports of listed companies (16 pages)

Autor: Krzysztof Klincewicz, Aleksandra Olkowska-Spik
Słowa kluczowe ang.:
PP. 51 - 67
Artykuł prezentuje badania zawartości listów prezesów, pochodzących z raportów rocznych z 2004 roku, publikowanych przez spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Wykorzystując koncepcję mód w zarządzaniu, odnoszącą się do zmieniającej się popularności koncepcji i narzędzi zarządzania, zbadano występowanie poszczególnych "modnych" pojęć w raportach firm, wyodrębniając dodatkowo grupy największych przedsiębiorstw, skupionych w indeksie WIG20 oraz firm zaawansowanych technologii z TECHWIG-u. Badania wykazały spóźnioną polską adopcję pojęć opisujących praktyki zarządzania w porównaniu z firmami zachodnimi. Zaobserwowano koncentrację firm na "twardych", strukturalnofinansowych aspektach zarządzania. Zasoby niematerialne (w tym wiedza, kompetencje pracownicze i innowacje), marketingowa orientacja przedsiębiorstwa i wartości etyczne okazały się odgrywać niewspółmiernie mniejszą rolę.
The article provides for a content analysis of CEO letters from annual reports from the year 2004, published by companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The framework of management fashion, referring to the changing popularity of management concepts and tools, was appplied to analyze the occurrence of 'fashionable' terms in annual reports, divided additionally into groups of the largest enterprises (stock exchange index WIG20) and high-tech companies (TECHWIG index). The study demonstrated late adoption of concepts describing the management practices in Poland when compared to Western companies. Researchers observed the focus on 'hard', structural and financial aspects of management. Inmaterial resources (including knowledge, employee competencies and innovations), marketing orientation and ethical values turned out to play a disproportionally smaller role.

Sieć osobistych powiązań - źródło przewagi małych przedsiębiorstw na rynku (18 stron)

The network of mutual relations as the source of competitive advantage of small enterprises on the market (18 pages)

Autor: Svetlana Gudkova
Słowa kluczowe ang.:
PP. 68 - 86
Artykuł poświęcony jest sieciom powiązań, tworzonym przez przedsiębiorcę. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych autorka dokonuje analizy wpływu kontaktów osobistych na rozwój małych przedsiębiorstw. Tekst rozpoczyna się od analizy koncepcji teoretycznych, powstałych zarówno na gruncie zarządzania i przedsiębiorczości, jak również socjologii oraz psychologii. Literatura opisująca sieci powiązań kształtowała się w dwóch podstawowych kierunkach: strukturalnym oraz relacyjnym, w ramach których badacze koncentrowali się na różnych charakterystykach sieci oraz innych typach więzi w nich zawartych. W drugiej części artykułu przedstawione są korzyści możliwe do osiągnięcia przez przedsiębiorcę poprzez sieć osobistych powiązań. Zostały one wyodrębnione na podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez autorkę wśród małych przedsiębiorstw.
The paper is devoted to the network of relations developed by entrepreneurs. Based on her empirical research, the author analyzes the role of personal contacts for the development of small enterprises. The paper starts with an analysis of the theoretical concepts developed in the fields of management and enterprise as well as sociology and psychology. The literature on the networks of relations has been developing in two primary directions, the structural and the relational one, within which the researchers have been focusing on a variety of characteristics and other types of links embedded in them. The second section of the paper covers the benefits achievable for an entrepreneur through a network of mutual relations. The benefits were defined on the basis of the field studies carried out by the autor among small enterprises.

Zastosowanie strategii narzucania tempa zmian w przemyśle pokryć podłogowych PVC (15 stron)

Time pacing strategy in the PVC floor coverings industry (15 pages)

Autor: Jacek Bendkowski
Słowa kluczowe ang.:
PP. 87 - 102
Nasilona konkurencja, rosnące zróżnicowanie istniejących i powstawanie nowych potrzeb społecznych powodują, że organizacje działają na coraz bardziej nieprzewidywalnych i zmiennych rynkach. Dotyczy to w równym stopniu organizacji z sektorów tzw. new economy, jak i przedsiębiorstw sektorów tradycyjnych. Instrumentem pozwalającym na przezwyciężenie powstałej nierównowagi pomiędzy organizacją i otoczeniem są innowacje. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku umiejętność szybkiego i efektywnego kreowania i wdrażania nowych produktów oraz wyznaczenie właściwego rytmu zmian. Jak wykazują badania, w tych warunkach najlepiej sprawdzają się strategie narzucania rytmu zmian. Przykładem tego typu strategii jest time pacing - strategia narzucania tempa zmian poprzez tworzenie nowych wyrobów i usług, uruchamianie nowych jednostek lub wchodzenie na nowe rynki wg ustalonego z góry harmonogramu. W niniejszym artykule przedstawiono przesłanki i możliwości zastosowania strategii tempa zmian w przemyśle pokryć podłogowych PVC na przykładzie największego producenta wykładzin podłogowych w Polsce - Zakładów Lentex S.A. Zastosowany model badawczy zakładał identyfikację determinantów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku pokryć podłogowych PVC w Polsce, analizę pozycji konkurencyjnej głównych oferentów, wyznaczenie czynników wpływających na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw tej branży oraz określenie przesłanek skutecznego zarządzania zmianą. W badaniach zastosowano metody analizy strategicznej, metodę grupowej oceny ekspertów, wywiad i ankietę. Ponadto wykorzystano wyniki badań dotyczące metod organizacji procesu uruchomienia nowej produkcji w innowacyjnych przedsiębiorstwach przemysłowych (Matusek 2005) oraz dokumentację źródłową przedsiębiorstwa.
At the heart of the traditional approach to strategy of change there lies the assumption that by applying a set of powerful analytic tools, executives can predict the future accurately enough to choose a clear strategic direction. However, in highly uncertain business environments this approach often fails and it is more efficient to implement pace time strategies to anticipate the upcoming changes. This proactive strategy makes organization utilize better its current stock of knowledge or position itself to identify opportunities to create knowledge faster than its competitors. The paper shows how Lentex - the biggest floor covering producer in Poland and the only producer of 3 and 4 meter-wide PVC floor coverings in Central Europe implements the two essentials of time pacing strategy in the PVC floor coverings industry to reach its strategic goal, which is to strengthen its position on PVC floor finish market and on technical textiles market. The first is managing transitions - the shift, for example, from one new-productdevelopment project to the next using project management. The second is setting the right rhythm for change. The Company researches and developsa series of new products - PVC-coated textiles, floor finishes with hard wear-off, anti-sliding layers, anti-static floor finishes, project floor finishes. On December 11, 1997, the company celebrated the opening of a modern production line for wide floor coverings. This investment proves that Lentex is a company that anticipates continued success in the 21st century.

Uwarunkowania zmian w zarządzaniu usługami publicznymi w świetle badań (14 stron)

The conditions for changes in public service management in the context of research (14 pages)

Autor: Wanda Zaremba
Słowa kluczowe ang.:
PP. 103 - 117
Przeprowadzone badania empiryczne umożliwiły weryfikację hipotezy o wpływie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i typu gminy na stosowane w urzędach miast i gmin formy zarządzania usługami publicznymi. Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań wdrażania nowych metod i form zarządzania w obszarze usług publicznych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych obejmujących wszystkie urzędy miast i gmin mające siedzibę w miastach powiatowych województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Analizą objęto uwarunkowania o charakterze efektywnościowym, uwzględniając zmiany w definiowaniu efektywności w różnych koncepcjach zarządzania publicznego. Uzyskane wyniki badań wskazują, że władze lokalne w regionie o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego uwzględniają głównie kryteria efektywności wielokryterialnej w procesie rozwoju zarządzania usługami publicznymi.
The empirical research carried out allowed for a verification of the hypothesis concerning the impact of the level of socio-economic development in the region and the type of commune (gmina, i.e. the smallest unit of administration in Poland, rendered into English as commune, can be either municipal or rural) on the forms of management of public services applied in the communes and town councils. The purpose of the study is to identify the conditions for implementing the new forms and methods of management in the sphere of public services. The analysis was carried out on the basis of the data from all communes and town councils seated in the district towns of Podlachian and Kuyavian- Pomeranian Voivodeships in Poland. The analysis involved the conditions of effective character, taking into account the changes in defining effectiveness in different concepts of public management. According to the results of the study, the local authorities in a region with higher level of socio-economic development incorporate the process of developing the management of public services as one of the multiple criteria of effectiveness in public services.

Systemy zarządzania środowiskowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw (13 stron)

Environmental management systems as an opportunity for environmental functionality of enterprises (13 pages)

Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka
Słowa kluczowe ang.:
PP. 118 - 131
Artykuł stanowi próbę operacjonalizacji ochrony środowiska w procesie zarządzania. W tekście ukazano systemowe podejście do ochrony środowiska, charakteryzując najważniejsze strategie ekologiczne w zarządzaniu, zwracając szczególną uwagę na system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 oraz system EMAS. W dobie widocznej ekologizacji gospodarki przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują dobrowolne działania proekologiczne wdrażając SZŚ. Wdrożenie i utrzymanie SZŚ jest niewątpliwie przedsięwzięciem kosztownym. Realizacja wytyczonych celów zawartych w polityce środowiskowej wymaga ponoszenia większych bądź mniejszych nakładów finansowych. Dzięki funkcjonującemu SZŚ przedsiębiorstwo uzyskuje szereg bezpośrednich i pośrednich korzyści ekonomicznych i ekologicznych.
The paper discusses the fulfilment of effective ecological policy by companies by means of the presentation of their environment-friendly behaviours. An attempt has been made in the paper to operationalize environment protection in the management process. The systemic point of view was adopted in the analysis, based on the characteristics of the major ecological strategies in management, and special attention was paid to the environment management system (EMS) compliant with the ISO 14001 standard and EMAS. In the age of apparent ecologization of the conomy, a growing number of enterprises undertake voluntary pro-ecological actions, for example by implementing EMS. Implementation and maintenance of EMS definitely is an expensive undertaking. Accomplishment of the aims laid down in the environmental policy requires certain financial outlays to be incurred. EMS allows an enterprise to obtain a number of direct and indirect economical and ecological benefits. However, some of the benefits generated by the system (this refers mostly to economical benefits) can be anticipated in a longer term of several years.

Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem personelu w Polsce: idee i rzeczywistość (13 stron)

Application of coaching to personnel development management in Poland: ideas vs. reality (13 pages)

Autor: Łukasz T. Marciniak
Słowa kluczowe ang.:
PP. 132 - 145
Jednym z często wprowadzanych w Polsce rozwiązań wspomagających rozwój pracowników jest coaching. Popularność wykorzystania tej metody w organizacjach zagranicznych wzmaga zainteresowanie polskich menedżerów, jednak nieprofesjonalne zastosowania osłabiają znacząco efektywność coachingu. W artykule omówione zostanie ogólne pojmowanie coachingu w przedsiębiorstwach w Polsce oraz przedstawione będą cztery tendencje w wykorzystywaniu tej metody. Tekst ten oparty został na doświadczeniach praktycznych autora oraz jego trwających badaniach na temat coachingu korporacyjnego w Europie.
One of the frequently implemented solutions which support the development of employees in Poland is executive coaching. The popularity of the method application in foreign organizations attracts increasing attention of Polish managers. Still, unprofessional applications reduce significantly the effectiveness of executive coaching. The article aims to present more general understanding of executive coaching in Polish business as well as to reconstruct and describe four specific Polish trends in the executive coaching practice. The article is based on author's professional experience and his current research focused on European corporate coaching.

Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne (15 stron)

Identification and measurement of intellectual capital of enterprise - selected theoretical and practical aspects (15 pages)

Autor: Marek Kunasz
Słowa kluczowe ang.:
PP. 146 - 161
Wzrastająca rozbieżność między rzeczywistą a księgową wartością podmiotów notowanych na światowych giełdach papierów wartościowych wskazuje na rosnącą rolę kapitału intelektualnego jako kreatora wartości. Jednakże czynniki, które obecnie są jedną z najistotniejszych determinant poprawy konkurencyjności podmiotu, nie znajdują swojego odzwierciedlenia w tradycyjnym systemie pomiaru i sprawozdawczości. Organizacje, aby efektywnie wykorzystywać kapitał intelektualny, muszą wiedzieć, co się nań składa i jaka jest jego wartość. Problemem zatem staje się sposób najpierw identyfikacji, a następnie pomiaru wartości niewymiernych. W rozważaniach teoretycznych koncentrowano się na pierwszym z wymienionych obszarów: identyfikacji elementów struktury kapitału intelektualnego. W tym celu opisano pionierskie prace w tym zakresie (Edvissona, Grupy Konrada, Sveiby'ego) i przedstawiono inne sposoby grupowania składników kapitału intelektualnego oraz aktywów niematerialnych w większym lub mniejszym zakresie wzorowanych na pierwszych ujęciach klasyfikacyjnych. Następnie podjęto próbę przedstawienia możliwości aplikacji wiedzy o kapitale intelektualnym do polskiej praktyki biznesu.
An increasing divergence between real and book value of entities traded in on the worldwide stock exchanges indicates growing role of the intellectual capital as a value creator. However, the factors currently being one of the most important determinants are not reflected in the traditional system of reports and measurements. To use intellectual capital effectively, a company needs to know what are its components and values. Therefore, the way of identification and then the measurement of immeasurable values presents a problem. In the theoretical part of this article particular attention is paid to identifying components of intellectual capital structure. To achieve that, pioneering works of Edvisson, Conrad's group and Sveiby were described along with the different ways of classifying components of intellectual capital and non-material assets. They are based to a greater or lesser extent on first classification models. The analysis is followed by an attempt at presenting the capabilities to apply knowledge on intellectual capital to Polish business practice.

Oświecony egoizm a zachowania prospołeczne (13 stron)

Enlightened Self-Interest And Pro-Social Behaviours (13 pages)

Autor: Giovanni Tondini, Luca Zarri
Słowa kluczowe ang.:
PP. 162 - 175
We współczesnych zamożnych społeczeństwach postindustrialnych coraz większe znaczenie mają takie formy interakcji społeczno-ekonomicznych, w których zachowania ludzi motywowane są raczej w sposób złożony i wieloaspektowy niż tylko jednostronnie. Stopień rozwoju materialnego, jaki społeczeństwa te osiągnęły w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci XX wieku, daje ich członkom możliwość wyrażenia swoich motywacji w całej ich złożoności za pomocą takich form interakcji, których rola w czasach, kiedy dominowała potrzeba przetrwania, była jedynie marginalna (o czym więcej w: Tondini, Zarri 2005).
In today's affluent post-industrial societies, a growing number of scenarios involve relevant forms of socio-economic interaction in which the behavioural motivation of the various agents is complex and multi-faceted, rather than merely unilateral. The degree of material development reached by these societies in the last decades of the 20th century enables individual members to give expression to their motivational complexity through forms of interaction whose role was wholly marginal when the need to survive was pre-eminent (see on this Tondini and Zarri (2005)). First of all we should understand that while it is often true that our intentional actions are oriented towards the pursuit of self-interested goals in the short term (i.e. the prospect of an immediate material gain, in traditional economic theory), it is equally true that ever more frequently circumstances are arising in which personal interest is undoubtedly pursued, but only in the mediumlong term.

Trendy, mody i teorie zarządzania w Polsce okresu transformacji w kontekście rozwoju techniki i przedsiębiorczości (13 stron)

Autor: Stefan Kwiatkowski, Lesław Wasilewski
Słowa kluczowe ang.:
PP. 176 - 189
Profesor Alojzy Nowak zaprosił mnie do udziału w tworzeniu zeszytu kwartalnika "Problemy Zarządzania" poświęconego wykorzystywaniu "trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji". Poczułem się dziwnie. Z jednej strony ciągle fascynuje mnie przede wszystkim rosnąca rola kapitału intelektualnego i opartej na nim przedsiębiorczości. Ze strony drugiej jednak jest wiele mód, trendów i teorii okresu transformacji niezwiązanych - bezpośrednio przynajmniej - z intelektualnymi uwarunkowaniami. Gdzieś w starych materiałach znalazłem krótki raport z intensywnych badań prowadzonych z nieodżałowanej pamięci Profesorem Lesławem Wasilewskim nad rolą techniki w procesie polskiej transformacji systemowej oraz czynnikami wyznaczającymi charakter i tempo owej transformacji. Badania oparte były na pogłębionych wywiadach ze skutecznymi przedsiębiorcami, którzy w odpowiedniej porze zdali sobie sprawę, że kluczem do rozwoju i ekonomicznego sukcesu przedsiębiorstw jest przede wszystkim skuteczna technika - jej pozyskanie i właściwe wykorzystanie. Przeprowadziliśmy 11 takich wywiadów, zawsze poprzedzonych głębokimi studiami branży, z którą związany był badany przedsiębiorca. Praca ta była przez nas wykonana w roku 1993, trzynaście lat temu. Niestety nie udało się nam opublikować wyników. Chcieliśmy po prostu kontynuować nasze badania, by podzielić się z czytelnikami wnioskami opartymi na większej próbie i głębszych przemyśleniach. Niestety zabrakło Leszka, zabrakło Jego ogromnej erudycji i naukowej fantazji. Pracy tej nigdy nie opublikowaliśmy. Dzisiaj zaproszenie Profesora Alojzego Nowaka traktuję więc jako znakomitą okazję przypomnienia Profesora Lesława Wasilewskiego poprzez wspólnie (i niestety tylko wstępnie) napisany z Nim tekst. Po trzynastu latach może on świadczyć o przemianach "trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji". Przemiany te tworzyli wymienieni i niewymienieni z nazwiska przedsiębiorcy polscy. Wykonali oni ogromną pracę, bez której nie byłoby dzisiejszych sukcesów.

Recenzja książki Mary Jo Hatch, Moniki Kostery i Andrzeja K. Koźmińskiego The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest (4 stron)

Autor: Krzysztof Klincewicz
Słowa kluczowe ang.:
PP. 190 - 194

Recenzja książki pod redakcją Stefana Kwiatkowskiego i Marka B. Kamińskiego Intellectual Entrepreneurship. Wiedza, Przedsiębiorczość, Bogactwo (5 stron)

Autor: Tomasz Ochinowski
Słowa kluczowe ang.:
PP. 195 - 200

Recenzja książki Józefa Oleńskiego Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce (6 stron)

Autor: Witold Chmielarz
Słowa kluczowe ang.:
PP. 201 - 207

Recenzja ksiązki po redakcją Wiesława Szczęsnego Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem (2 stron)

Autor: Jan Rak
Słowa kluczowe ang.:
PP. 208 - 210

Recenzja książki Hamisha Pringle'a i Williama Gordona Zarządzanie marką. Jak wypromować rozpoznawalną markę (4 stron)

Autor: Monika Skorek
Słowa kluczowe ang.:
PP. 223 - 227