Składanie tekstu do publikacji

Teksty złożone w redakcji "Problemów Zarządzania" nie mogą być w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem ich publikacji w redakcjach innych czasopism, nie mogą być również opublikowane gdzie indziej wcześniej niż w "Problemach Zarządzania". Złożenie tekstu do publikacji oznacza zgodę na zamieszczenie artykułu w kwartalniku w postaci drukowanej i elektronicznej. Jednocześnie Redakcja oświadcza, że nie pobiera opłat za publikację od Autorów artykułów. Prosimy o nadsyłanie tekstów nawiązujących do określonych przez redakcję tematów przewodnich kolejnych numerów (lista dostępna na stronie głównej pisma).

Publikacja w kwartalniku jest bezpłatna. Wszystkie artykuły publikowane są na zasadzie otwartego dostępu i rozprowadzane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Redakcja oświadcza, że wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma "Problemy Zarządzania".

Artykuły należy nadsyłać na e-mail: asosnowska@wz.uw.edu.pl i na adres:

"Problemy Zarządzania" - Redakcja
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, pok. A102
02-678 Warszawa

Tekst należy przesłać na adres mailowy redakcji (asosnowska@wz.uw.edu.pl lub pz@wz.uw.edu.pl) w pliku MS Word lub zgodnym (rtf) i pdf oraz 1 egzemplarz w wersji papierowej (na adres redakcji) podpisany przez Autora wraz z pisemnym oświadczeniem o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich (formularz do pobrania). O zgodność wydruku i wersji elektronicznej musi zadbać Autor. W przypadku tekstów współautorskich prosimy o wyraźne zaznaczenie procentowego udziału współautorów. Należy wyraźnie wskazać, na jaki adres redakcja ma przesyłać korespondencję (w przypadku tekstów współautorskich prosimy o wskazanie osoby, do której należy kierować korespondencję).
Autorzy odpowiadają za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich.

Redakcja informuje, że ghostwriting oraz plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania etyki obowiązującej w nauce będą w redakcji dokumentowane.
W ramach przeciwdziałania ghostwriting Redakcja "Problemów Zarządzania" wymaga:

  • oświadczenia o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich,
  • od autorów publikacji zbiorowej ujawnienia wkładu procentowego poszczególnych osób w powstanie publikacji,
  • podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Zob. Zasady etyczne obowiązujące w odniesieniu do publikacji w czasopiśmie "Problemy Zarządzania"

Redakcja nie zwraca materiałów, które nie zostały przez nią zamówione.
Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują 3 bezpłatne egzemplarze kwartalnika.